Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу

вміннями кoристувaтись тexнічними зaсoбaми під чaс прoвeдeння зaнять;
xaрaктeристику нaйбільш пoширeниx музичнo-тexнічниx зaсoбів, які дoцільнo викoристoвувaти нa зaняттяx з eстрaднoгo співу;
Мeтa стaтті — рoзгляд aктуaльниx тexнічниx зaсoбів тa іннoвaційниx кoмп’ютeрниx тexнoлoгій, щo викoристoвуються у музичнoму виxoвaнні, a тaкoж спeцифіки їx зaстoсувaння у прoцeсі зaнять із шкoлярaми в сaмoдіяльниx гурткax з eстрaднoгo співу.
Відзнaчимo, щo в oстaнні рoки тeрмін "інфoрмaційні тexнoлoгії" нaйчaстішe виступaє синoнімoм тeрміну "кoмп’ютeрні тexнoлoгії", відбивaючи тoй фaкт, щo мaйжe всі сучaсні інфoрмaційні тexнoлoгії тaк чи інaкшe пoв’язaні із зaстoсувaнням кoмпютeру. Тoму мoжнa скaзaти, щo дoсліджувaні нaми питaння тіснo пeрeплітaються із зaгaльнoю прoблeмoю кoмп’ютeризaції вітчизнянoї oсвіти, якe тaкoж є нaдзвичaйнo aктуaльним як для пeдaгoгічнoї нaуки, тaк і для музичнo-виxoвнoї, oсвітянськoї прaктики.
Кoзoвякін, O. Тaкe стaнoвищe пoвязaнe і з тим, щo вітчизняні дитячі кінoфільми, мультфільми з вкрaплeннями дитячиx пісeнь мaйжe нe випускaються. Тoму гoлoвнoю прoблeмoю є їx дoнeсeння дo спoживaчів, чoму мoжe чaсткoвo сприяти ствoрeння інфoрмaційниx Web-сaйтів, бaзи дaниx у Інтeрнeті, oргaнізaція спeціaлізoвaниx музичниx фoрумів, ствoрeння тa рoзміщeння в Інтeрнeті пісeнь у вeрсії кaрaoкe тa іншe. Oдним з вaжливиx aспeктів збaгaчeння музичниx врaжeнь тa рoзвитку смaку дітeй є тaкoж мoжливість нaкoпичeння зaписів видaтниx викoнaвців, у тoму числі — відeoзaписів зa дoпoмoгoю прoгрaми «YouTube». Шустoв тa інші. Сeрeд ниx — В.Брилін, O. Мaйжe на видаються і вітчизнянні пісенні твори сучасних композиторів, хоча в Україні, за нашими даними, успішно працює ціла когорта талановитих митців, які пишуть цікаві дитячі естрадні пісні. Полєвой, С.
Робота із фонограмою ефективна при рішенні питань розвитку слухов го сприйняття, музичної памяті, технічної майстерності юних співаків, вона також може використовуватись для більш ефективного розучування музичного тексту, відпрацювання складного фрагменту, для відпрацювання чи вдосконалення тих чи інших співацьких технічних і виконавських прийомів у самостійні роботі. Корисним є використання фонограми під час пошуку манери виконання (особливо — у процесі підготовки незнайомого твору), у створенні власної інтерпретації твору.
Створення «робочих записів» учасників гурту; .
Вони уявляють собою складні комутаційні (зєднальні) пристрої, що змішують, обробляють та регулюють вихідні частоти, а звідси — і темброву фарбу. Причому, окремо кожного з підключених звукових каналів, а також — загальну динаміку звучання, баланс, стерео панораму. Охарактеризуємо мікшерні пульти (скорочено — мікшери).
навичками роботи з співаками з використанням мікрофону;
володіння технологією підготовки запису учнів за допомогою комп’ютера; .
Практично-навчальна робота з школярами з використанням мікрофонів та відповідного обладнання; .
Функції компютера у цілому надзвичайно широкі, але нас у даному випадку цікавить його використання з наступними цілями:
.Гаранян.Г.А.,Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально- инструментальных ансамблей/ Георгий Гаранян,. -М.: Музыка, 1986. -2-е изд. доп..
У цьому процесі ТЗ можуть виконувати принаймні три функції, серед яких: накопичення художньо якісних взірців щодо певного навику, наприклад — досягнення світлого звуку, широкого легато, виразної артикуляції тощо; б) формування сівацько-виконавчих навичок.
д) редагування нотних записів та їх подальший друк.
Крім того, ефективність виховної роботи викладача у значній мірі залежить і від якості фонограм, тому викладач має бути обізнаним із елементарними функціями звукорежисера. Нагадаємо, що специфіка естрадного виконавства безпосередньо пов’язана з використанням електронної техніки: мікрофонів та навушників, підсилювачів звуку, мікшерних пультів та інших засобів озвучення, з якими має працювати керівник гуртку.
Подібні монітори доцільно використовувати як на репетиціях у залі, так і у процесі виступів перед публікою. Не менш важливим для вокаліста, що співає у мікрофон, є можливість чути комплексне звучання фонограми та власного виконання. З цією метою використовують так звані активні акустичні системи ближнього поля, (так м звані активні монітори), які спрямовують результативний звук на виконавця-співака. Звуковий результат, який співак чує з монітору, носить комплексне звучання, завдяки чому співак має змогу сприймати загальне звучання та оцінювати свої співацькі дії під час співу, звідси — корегувати їх та варіювати техніку використання мікрофону, наближаючи або віддаляючи його від себе, змінюючи кут тримання тощо.
Ці програми мають значну кількість функціональних можливостей (у програмі міститься 1700 високоякісних шаблонів, звуків, інструментальних партій, текстів й т.п.).
Основне розходження між слуховим образом, сприйнятим з монітору та з навушників, полягає в тому, що в останньому випадку співак чує перехресні канали (у ліве вухо доходить звук із правого каналу, і навпаки). За певних обставин роль моніторів виконують спеціальні навушники, які доносять до співака диференційоване за витоком та чисте від побічних шумів звучання. Тому в навушниках звуковий результат сприймається більш роздільно та яскраво і це допомагає сприймати, аналізувати та коректувати співаку якість свого звучання та баланс між голосом та супроводом. Особливо велике значення це має при роботі над записом.

.Журнал "Комп`ютер у школі та сем`ї", № 4, 1998
вмінням корегувати звучання під час співу своїх вихованців (робота з мікшерним пультом);
курсів), в рамках яких студенти мали б змогу не тільки ознайомитись із існуючими музично-комп’ютерними технологіями, а й оволодіти всім комплексом прак-тичних навичок, а саме: Все це вказує на необхідність спеціалізованої підготовки майбутнього керівника вокальною дитячою студією, тобто на потребу доповнення навчальних планів комплексом спеціалізованих дисциплін (спец.
Цей фонд регулярно поповнюється. Важливим чинником, від якого залежать можливості використання компютеру та компютерних технологій, є програмне забезпечення. Знайомство з новими програмами та їхніми можливостями можна успішно здійснювати через Інтернет, тому ці дані також доцільно включити до бази посилань, які б орієнтували як педагогів, так і учнів щодо програм у багатомірній інформаційній мережі. Нагадаємо, що на цей час існує чисельний фонд програм (macintosh, windows та інші), частина яких використовується і в нашій країні.
.Пейперт С.Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.: Мир, 1990.
в) звукозапис «живого» виконання співаків або інструментального супроводу до пісні в цифровому форматі, з наступним їхнім зберіганням на комп’ютерних носіях і обробкою в програмах-редакторах звуку;
Fіnale також пропонує різноманітні функції, такі, як зв’язування (лінковка) партій, редагування декількох сторінок одночасно.5 — це професійний нотний редактор для написання, відтворення й друку музичних партитур. "Fіnale 2005" дозволяє набирати, друкувати й редагувати ноти, імпортувати їх (тобто переводити нотний запис у музичний MIDI-файл, програвати його). За допомогою даної програми можна створюва-ти власний музичний CD-диск та розміщати музику в Інтернеті.
Партитура може вводитися у обох програмах двома шляхами: вручну — за допомогою «миші» або MIDI чи компютерної клавіатури; з аркуша — за допомогою сканера й програм розпізнавання (наприклад: MIDIScan, MusicScan, PianoScan).
Розглянемо ці ТЗ з погляду тих функцій, які вони можуть виконувати в організації діяльності естрадно-вокального гурту.
Керівник гурту повинен також знати особливості мікрофонів різного типу і володіти технологією їх використання. Перш за все ці знання стосуються того, що існує два типи мікрофонів, які використовуються у широкій практиці: динамічні та конденсаторні.
Але існують і обєктивні причини недоліків у репертуарній політиці, а саме — суттєве зменшення кількості пісень, у порівнянні, наприклад, із 70-80-ми роками минулого століття, що створювались композиторами спеціально для дітей шкільного віку, тобто — з врахуваннями сфери їх сьогоденних інтересів та можливостей. Певною мірою ми пояснюємо вибір репертуару активним потягом самих дітей до "дорослої" музики, яка, на жаль, далеко не завжди відповідає як критеріям художньої досконалості, так і віковим попитам школярів за художньо-образним змістом та інтонаційними властивостями.
Шолоховича, Н.Ф.Тализіної, Г.Р. Агапова, Б.С.Гершунського, О.О.Кривошєєва, Г. M. Х. Значний внесок у рішення проблеми комп’ютерної технології навчання пов’язаний с дослідженнями В.Ф. Хантера, Е.І.Машбица, та ін.; проблеми співацького розвитку дітей і підлітків, всебічно та глибоко розглянуті у чисельних працях O.A.Апраксіної, Ю.Б. Алієва, Є.М.Малиніної, В.О.Багаду- рова, О.Н. Громова, В.І. Клей- мана, Б. Сендова, С. Кісельова. Гриценко, О.І. Пейперта, Б.
Це підключення може бути забезпечене з більшості мікшерів та предпідсилювачів. Конденсаторним мікрофонам у порівнянні з динамічними, потрібне додаткове електроживлення, відоме під назвою «фантомне», тому він потребує підключення до постійної напругі у 48 V. Типовою помилкою починаючих співаків є неуважність при підключенні мікрофонів: якщо переплутати та підключити динамічний мікрофон таким же чином, як конденсаторний, то він зіпсується.
Окрім так званих «Wave-фонограм» де звучання адекватне концертному, як під час «живого»виступу, іноді навіть з підспівуванням (бек-вокал) існують і MIDI(Musikal Instrument Digital Inteface). Формат MIDI- даних існує для створення, зберігання й передачі MIDI-повідомлень(тобто фонограм).
Але молодому співаку потрібно усвідомлювати, що мікрофон не тільки не маскує технічні недоліки, а навпаки, їх посилює, тому використання мікрофону приносить позитивні результати тільки на базі володіння співацькою технікою, навиками дихання, звукоутворення, артикуляції і т.д. Основне завдання, яке вирішують ці пристрої — це якісне відтворення звучання голосу без суттєвого перекручення звуку у процесі виступу та запису. Зауважимо, що мікрофон — це один з найважливіших технічних засобів, яким користується естрадний співак: мікрофон укупі із іншим технічним приладдям (посилювач, мікшер тощо) створює для співака передумови для нових, у порівнянні з природним звучанням його голосу, можливостей.
Усі мікрофони діляться також на інструментальні (для запису барабанів, духових інструментів) й голосові, з обумовленим зрізом(відсутністю) чутливості та частотними характеристиками.
Використання та накопичення педагогом подібних фонограм, по-перше, є дійовим засобом систематизації навчального матеріалу, по-друге, — надає можливість варіювання пісенного матеріалу адекватно актуальним завданням виконавця, по-третє — дає змогу йому самостійно працювати. У числі головних достоїнств використання таких фонограм — їхня універсальність у рішенні навчально-виховних завдань, можливість раціона- льної організації самостійної роботи співака.
г) зведення голосів, аранжування та обробка записів;

7. засобами обробки звуку у процесі підготовки та коригування фонограм
Доцільно використовувати такі фонограми у процесі роботи з учнями, що дає змогу досконаліше розучувати нові твори, відокремлено за часом прослуховувати тему та акомпанемент, змінювати тональність, кількість інструментів акомпанементу, варіювати темп, динаміку, тим самим вдосконалювати майстерність інтерпретації та співу у цілому. Викладач також має змогу коригувати стиль твору (оброблювати та створювати RMX) й т.п.
З часом молоді співаки навчаються самостійно варіювати темп, динаміку MIDI-фонграми і тим самим вдосконалюють власну майстерність. Вокалісти можуть використовувати такі фонограми для самостійного пошуку найбільш зручної для них тональності, для поглибленого засвоєння звучання акомпанементу тощо.
так званих «мінусівок».
В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп’ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяльності. У центрі уваги — особливості технічного забеспечення, шляхи та методи їх використання на заняттях із школярами в самодіяльних гуртках з естрадного співу.
Співаки повинні знати, що при невірному куті утримання зменьшуеться їх чутливість, вони почнуть «ловити» чужі звуки, у тому числі й із звукових коло- нок, в результаті чого нерідко на практиці утворюється ефект «зворотної» реакції, яка і приводе до виникнення посторонніх фонових звуків, навидь до свисту з колонок. Вони уловлюють звук безпосередньо від джерела, тобто — від виконавця і називаються мікрофонами спрямовані дії. Динамічні мікрофони (наприклад — Shure SM-58) використовуються під час виступу на сцені.
До обладнання сучасної вокальної студії також належать: мікрофони, мікшерні пульти, підсилювачі звуку, звукові колонки та монітори, навушники, різні звукоутворюючі пристрої (компакт-програвачі-CD, міні- дискові програвачі — MD, програвачі на жорстких дисках тощо), принтери та скане -ри, а також фото- і відеокамери.
інноваційний комп’ютерний заняття естрадний
аналіз головних проблем у галузі навчання естрадному співу школярів та можливих шляхів їх подолання з допомогою застосування ТЗН;
в) нотна фіксація відомих сприйнятих «на слух» творів;
. Запис нотних текстів.
Відомо, що завдяки поширенню в засобах суспільної інформації музики, невисокої за своїми художніми якостями та розповсюдженню модних музичних шоу, які орієнтують молодь на аматорський рівень виконання, типовою є зацікавленість дітей та шкільної молоді естрадним співом. З цього погляду проблема співацького та художньо-естетичного виховання школярів у процесі занять естрадним вокалом тісно змикається з питанням відбору репертуару, на якому вони навчаються. При цьому інтереси дітей-співаків зорієнтовані, здебільш, на виконання «дорослого» репертуару, у подразнення улюбленим співакам.
д) запис звукових компакт-дисків за допомогою DVD-рекордерів;
Робота з такою фонограмою доступна вокалістам з різним ступенем підготовки, у тому числі й початків- цям. Використання MIDI-фонограм дозволяє підвищити продуктивність домашніх занять, створюють умови для їх цілеспрямованості, а в цілому — дає можливість скоротити час на відпрацьовування співацьких технічних та виконавчих навичок на підготовку творів.
г) обробка пісень та їх нотний запис,
Останнє, завдяки відсутності зайвих комутаційних зєднань, складає певну зручність при монтажі та транспортуванні техніки. Предпідсилювачі звуку можуть міститись у окремих приладдях, а можуть бути і вбудовані безпосередньо в мікшери. Для більш якісної передачі співацького звуку мікрофон підключається через предпідсилювач (наприклад — Tube MPstudioV3), який уявляє собою спеціальний пристрій, що дозволяє підняти рівень чутливості мікрофонного сигналу до рівня лінійного.

а) вибір, накопичення та відтворення музичних прикладів; інформація, зібрана у компютері, може скласти основу систематизації актуального а також потенційного репертуару, знань щодо творів, виконавців, компози- торів, жанрів, стилів тощо;
Вони використовуються під час запису на студіях, або для «підзвучки» та для запису великих оркестрів у залі. Конденсаторні мікрофони (наприклад — Neumann U87) у порівнянні з динамічними мають більшу чутливість і більш широкий сектор прийому сигналу.
.Кручинина Г.А. Формирование готовности студентов педагогических
Охарактеризуємо спочатку найбільш прості можливості використання компютеру та Інтернету, які можуть, тим не менш,сприяти вирішенню одно- го з найбільш болючих для сучасної музичної педагогіки, а саме — збагаченню музично-художніх вражень школярів та розвитку в них музичного смаку на матеріалі естрадної пісні.
розгляд інноваційних технологій та методів застосування певних технічних засобів у процесі підготовки школярів до естрадного виконавства в умовах позашкільної роботи.
Але досягнення художнього результату не в меншій мірі залежить від уміння використовувати це обладнання, а ще точніше — від поєднання співацької підготовки виконавця та володіння технічними можливостями апаратури. Зрозуміло, що чим більш досконалим та повним буде обладнання студії, тим більше зросте творчий потенціал студії.
навичками пошукової роботи у Інтернеті;
Організація концертних виступів вихованців; .
2008,Англия .Пол Уайт, Творческая звукозапись.Ассоциация Профессиональных Студий.
Ці програми також необхідні для читання партитур, якщо є потреба у використанні нотного тексту, записаного за їх допомогою. Полегшує заняття з учасниками естрадного гурту також робота з програмами, що дозволяють набирати, редагувати та обробляти нотні тексті. Найбільш відомі програми такого типу — «Finale» та «Sibelius».
Велику допомогу в процесі розвитку в співака навичок слухового самоаналізу, самоусвідомлення та корекції відкриває створення робочих студійних записів на різних етапах підготовки твору до виконання. Прослуховування цих записів дає йому змогу відокремити процес співу від самосприйняття, а звідси і більш ясно проаналізувати своє виконання, що, у свою чергу, спрямовує подальшу працю над вдосконаленням своїх можливостей.
AUDITION та ін.; б) створення фонограм тобто написання музичних творів за допомогою редакторів SONOR, CUBASE.
Вона має відбивати особливості звучання різних регістрів вокаліста, враховувати діапазон його динамічних можливостей, координувати звучання фонограми — «мінусівки» та «живого» голосу виконавця. Технологія роботи із мікшерним пультом має бути, хоча б у загальних рисах, також відома педагогу з естрадного вокалу та самому виконавцю. Тому ясно, що співак теж має бути обізнаним з принципами корегування звучання, щоб грамотно та успішно ставити перед майстром-звукооператором завдання під час «sound-check», тобто — технічної репетиції. Це пояснюється тим, що на якість звучання вокаліста під час виступу суттєво впливає настройка пульту.
. Практично-навчальна робота, що спрямована на:
In a spotlight — features of hardware, ways and methods of their use in the occupations with schoolchildren in the amateurish variety singing groups. Possibilities of modern hardware and innovative computer technologies which it is expedient to seize to the music teacher for realization of professional out-of-school activity are examined in the article.
Романова, Є.Ю. Сомова). Белобродова, Є.В. Більшість з них зосереджується на проблемах суто класичного вокалу, хоча існують і окремі розробки, повязані з питаннями методики виховання у дітей навичок естрадного співу (Л.В.
— С. .Артюхов С. 90-92. Обучение в Internet // Мир ПК.- 2001.- N 10.
а) розвиток музичної ерудованості учнів та оцінного ставлення до естрадних творів, до естрадно-виконавського мистецтва на основі накопичення аудіо та відео прикладів митців, про що мова вже йшла вище;

Нагальна потреба нашого суспільства у широкому впровадженні новітніх ефективних засобів та методів навчання відбивається у законі "Про національну програму інформатизації" [3], головні положення якого призвані оптимізувати досягнення науково-технічного та інформаційного розвитку нашої країни, створити умови для рівноправної співпраці із міжнародною науковою та педагогічною спільнотою.
Але у всіх названих вище працях теоретичні засади та методика використання сучасних ТЗН у процесі залучення школярів до естрадного співу розроблені, на наш погляд, недостатньо.
Список використаних джерел :
Використання цих записів створює умови для формування у молодого співака вміння відбирати та пристосовувати до своїх можливостей найбільш вдалі зразки втілення художнього образу, технічних прийомів, орієнтуватись на якісне темброве звучання, нарешті — навчатись різним засобам інтерпретації. Їх прослухування та порівняння дають змогу знайомити молодих співаків з широким колом виконавських манер, поширювати музичний кругозір щодо пісенного репертуару, стимулюють розвиток навичок критичного аналізу. Не менш важливим є і накопичення фонограм типу «плюс», тобто записів пісенних творів у виконані різних співаків, у тому числі і власного виконання.
Це пояснюється тим, що,з одного боку, естрадний спів набуває дедалі більш широкого розповсюдження серед школярів підліткового та юнацького віку; з іншого боку — підготовка та виконання естрадного репертуару безпосередньо потребують від педагога використання нетипових для класичного вокалу, але поширених у аудіо-галузі технічних при -строїв та володіння відповідними технологіями їх використання.[4] Проблема застосування новітніх інформаційних технологій та технічних засобів у процесі підготовки фахівця — викладача з естрадного співу є однією з найбільш актуальних для сучасної вітчизняної музичної педагогіки.

Виготовлення або опрацювання фонограм-мінусівок, фонограм типу «караоке», тобто — записів супроводу з інструментальню озвученою мелодією (для домашньої самостійної роботи учнів); .
Частіш за все вони являють собою запис супроводу у тому вигляді, який буде використовуватись під час реального виступу співака. Однією з відносно нових технологій, яка в останні роки стає все більш поширеною у вокальній педагогіці, є використання фонограм «мінус». Створення фонограм такого роду власне надає можливість систематично працювати під удаваний інструментальний ансамбль або навіть оркестр.

Ця мета зумовила постанову наступних завдань:
в) відпрацювання специфічно-естрадного вміння співати із мікрофоном.
Його завданням є навчання молодих співаків орієнтації у принципах та щодо специфіки роботи з мікрофонами різного типу. Викладач має бути обізнаним щодо особливостей використання мікрофону в різноманітних за обємом та акустичними властивостями приміщення, в різних ситуаціях (наприклад — різний ступень заповнення зали), від характеристик самого мікрофону, від якості та можливостей всього комплексу акустичних приладь. Юний співак повинен навчатись невимушено тримати мікрофон, використовуючи його як сценічний атрибут, тобто — для посилення художнього ефекту, вміти варіювати кут тримання мікрофону та ступінь його віддаленості від себе, координувати свої дії відповідно звуковому результату, якого він бажає досягти та реально отримує. Зрозуміло, що ці знання підкріплюються завданнями на практичне засвоєння учнем техніки співу із використанням мікрофону.
Охарактеризуємо більш детально можливості ТЗ, якими доцільно було б, на наш погляд, обладнувати естрадні вокальні студії, а також питання, повязані із використанням цих ТЗ у процесі естрадно-вокального розвитку школярів та бажаний комплекс навичок, якими повинен володіти керівник вокальної студії.
В центре внимания — особенности технического обеспечения, пути и методы их использования на занятиях со школьниками в самодеятельных кружках эстрадного пения. В статье рассматриваются возможности современных технических средств и инновационных компьютерных технологий, которыми целесообразно овладевать учителю музыки для осуществления профессиональной внешкольной деятельности.
В їх числі — звукова плата (найбільш поширені — «Сreative» та «AudioFire»; професіонали користуються частіше платою «Lexiсon») та повний комплект програмного звукового забезпечення: драйвери, кодеки, віртуальні мікшери, а також програми для запису, озвучення й редагування звуку у можливих форматах «WAVE» і «MІDІ». Один з центральних компонентів цифрової стації вокальної студії — комп’ютер. Всі звукові плати дозволяють використовувати 1(моно) або 2 (стерео) звукових канали (доріжки). Сучасна вокальна студія містить у собі необхідну кількість електронних приладів, що вкупі звуться «цифрова вокальна станція». Для забезпечення нормальної роботи його дані мають відповідати певним вимогам.
Використання комп’ютера в навчальному процесі — один з важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу сьогодення, який відповідає інтересам та попиту сучасної молоді.[6] Застосування новітніх музичних технологій сприяє вихованню у юних співаків, навичок самоаналізу та самовдосконалення, вимогливості до свого виконання, складаючи важливі передумови для підвищення якості їхньої естрадно-виконавчої підготовки.
Як бачимо, у цілому комп’ютерні записи можуть використовуватись для створення, збереження інформації та як інструмент контролю і самоконтролю якості виконання.
Розрізняють мікшерні пульти також за типом (аналогові й цифрові), та за кількістю входів, до яких можна підключати джерела звукового сигналу (від 4-х до 30-х і більше) що має можливість паралельного підключення достатньої кількості мікрофонів, компютеру та ін. Мікшери за призначенням підрозділяються на студійні, концертні, ефірні.
Розглянемо більш детально ці форми діяльності.
Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. Выпуск 1(2). специальностей к использованию новых информационных технологий в образовании и педагогической науке / Вестник Нижегородского государственного университета им. Серия: Инновации в образовании. Н.И.Лобачевского.
володіння навичками створення робочих аудіо-записів своїх вихованців;
Застосування охарактеризованих вище технологій дає змогу педагогу з естрадного вокалу ефективно здійснювати індивідуальний вплив на кожно- го вихованця, розвивати його виконавчу особистість.

Определено самое популярное фото в Instagram

Чувствуeтся

Нa фoтo дeвушкa зaпeчaтлeнa в клaссичeский крaсный, с бутылкoй Кока-колы в руках. Рекордное количество лайков от фоловеров снимок забил всего две недели.

Самые популярные фото в Instagram

 

Издание Billboard отмечает, что этот успех снимок молодой звезды не случайно, потому что художник также является рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram — почти 90 миллионов.
 

 
 

when your lyrics are on the bottle 😛
Ранее сообщалось, что певица Селена Гомез оконфузилась во время концерта, упав на сцене.

Фото опубликовано Selena Gomez (@selenagomez) Jun 25 2016 в 2:03 PDT

Определен самый популярный снимок в социальной сети Instagram. Рекорд по количеству набранных лайков и комментариев, стало фото Селена Гомес. Рекорд по количеству набранных лайков (4,2 миллиона) и комментариев (около 100 тысяч), стало фото молодой американской певицы Selena Gomez.
Фото опубликовано Justin Bieber (@justinbieber) Mar 19 2016 в 4:07 PDT
Романтический снимок последний, в компании молодой певицы, собрал 3,7 миллиона лайков. Таким образом, Селена побила предыдущий рекорд, принадлежащий его экс-бойфренду Джастину Биберу.

Артем Ткаченко: «Женщине простительно все, кроме измены»

(Улыбaeтся.) Oчeнь сoглaсeн с этим и я люблю. Пoтoм был бeг с гoлым тoрсoм в шeсть утрa…В сeриaлe «Крaснaя кoрoлeвa» Ткaчeнкo игрaeт xудoжникa Львa Бaрскoгo, интeллeктуaлa и лoвeлaсaФoтo: мaтeриaлы прeсс-служб— Нe слoмaли пoслe этoгo?— В кoнцe кoнцoв я сдaлся, кaжeтся, чeрeз нeдeлю, мoжeт, чeрeз пять днeй. Вы мoжeтe игрaть рeaльную личнoсть xудoжникa Львa Збaрскoгo (здeсь — Бaрскoгo). Нe бoишься?— Нeт, нaoбoрoт. (Улыбaeтся.) Я нe oпрaвдывaю злo, ни в кoeм случae, тoлькo oбстoятeльствa. Нaпримeр, вeлoсипeдист. С Чулпaн XaмaтoвoйФoтo: кaдр из фильмa «Мeчeнoсeц»— O, скoлькo рaз я читaл o спoсoбнoсти дeлaть дизaйн квaртиры и рeмoнт…— Дa, был. Дoлжнo быть, этo всeгдa тaк будeт. — Быстрo пoчувствoвaли, чтo курсы у вaс сoблaзнил?— Дa. И я считaю сeбя нe нaстoящий aктeр, сeрьeзный, пoтoму чтo у мeня нe тeaтр. И я пoнял, чтo нe мoгу игрaть нa вaлтoрнe, и скaзaл: «Мaмa, я xoчу игрaть нa гитaрe». Тeпeрь ждeм нeкoтoрыe пoлoжитeльныe пeрсoнaжи, в тo врeмя кaк я, нaкoнeц, нe зaписaли в ублюдки. Прoцeсс мoжeт зaнять oдин чaс, двa, три, пять — знaчит, зaxoдит ктo-тo eсть oтпeчaтки пaльцeв, снoвa вытирaeшь, и тaк дo бeскoнeчнoсти. И я бoюсь, чтo я любила человека, и вдруг я завтра его разлюбить, обменять с кем-то еще». Это круглая штука. Сегодня Артем Ткаченко — один из самых востребованных актеров своего поколения. (Смех.) И после этих слов мне стало так легко, будто мы знакомы много лет.— Эта ситуация мне напоминает что-то. (Улыбается.) Это, наверное, внешняя красота, манкость, которое мне всегда казалось совершенно. (Смех.) Что-то происходит не так быстро. Это было первое, что меня напугало и что-то щелкнуло. Я надеюсь, что мой опыт четырнадцатилетней работы в кино не был подарок, и что, наконец, удалось. И с кем я могу поговорить на темы профессии? У меня было хорошо с русским языком и литературой, но филологический и снова не было для меня. Помню, я закричал, показал, как нужно держать губы, что между ними была маленькая щелочка, и придвигался так близко, что мое лицо было покрыто каплями слюны. Так он увидел и обомлел.Евгения Храповицкая была второй женой АртемаФото: Instagram.com/evgenia_khrapovitskaya— Равшана тоже очень красивая, но это что-то другое.— Да, это совершенно разные. Если я всегда себя не любил, не сделал бы этой профессии, и было бы, например, хорошая покраска.Дилогия «Меченосец» сделал известный актер. Мне было интересно, смогу ли я играть так, чтобы зрителям было жаль, и некоторое время он встал со своей стороны, задались вопросом: «Почему человек делает подлые поступки, и ему жаль, если это так, тогда?» И я думал, что я выгляжу человек не злой, не жесткий, не было, но довольно слабое, что они приходят, как через призму эпатажа, через призму якобы внутренней силы и успеха.— Некоторые актеры отказываются играть отрицательных личностей: они боятся, чтобы уменьшить этот разрыв. … Не сладострастник, но не могу сказать, что у меня есть предпочтения: только блондинок или только брюнеток или рыжеволосых.— И третий вариант, какой?Очень красивая девушка, брюнетка. Это является удивительным. Я был в одном классе с Таней и Олей Арнтгольц. Пусть не мастерством, но некоторые способности. Но в начале я всегда был достаточно позитивно настроен, поэтому он не потерял надежду. Кстати, моя сестра была умным и въедливым ребенком, провел ночь с фонариком и книгой под одеялом, он пошел в лучшую школу нашего города и окончил с золотой медалью. И для меня и для всех нас с отцовской любовью. Когда я прихожу домой, мы снова все вместе: мама, бабушка, моя старшая сестра. (Улыбается.) Это еще и эмоции, не назовешь. По крайней мере, в течение всего года.— Значит, вы пришли в прекрасный период вашей жизни?— Вообще моя жизнь-это один большой, красивый период.— Но я читал, что после расставания с Равшаной немного был почти в депрессии, в отчаяние…— Да, но это ее первые серьезные отношения в моей жизни. Вообще вся моя актерская профессия — это бесконечный стресс.— Николай Цискаридзе признался, что перед выходом на сцену он всегда поднимается температура, страшно хотела в туалет, тошнота и в то же время хотел есть…— Правда! «И что это для меня?» — я пессимист. Иногда я говорю себе, что я-nomad. Было бы интересно сделать это и в «Красной королеве». И когда это плохая идея, наконец, приходит на ум, ты меня пугаешь, как быстро все это происходит на самом деле. Я всегда думал, даже знал, что Бог любит троицу. О том, что и я не согласен, потому что на все эти шоу (и будет проходить «большие гонки») людям нашей профессии все равно должны думать о будущем. Слава богу, со мной ничего не случилось, но Александр Емельяненко, с которым мы вместе, бегать от быков, бык сломал зубы. Что другое? Тогда я был еще учеником в музыкальной школе. У вас есть и, несомненно, это «работает»?— Наверное, в конце концов ты в это веришь. Я волновался, и до встречи.— Я тоже волновался, и это немного перебило это волнение в тесты, так что все уравновесилось. И потом, это мой основной круг общения. Я понимаю, что как только я начну работать, я не смогу увидеть его и неделю, и две, и месяц, так что теперь я пытаюсь, чтобы насладиться возможность.— Недавно по Первому каналу шел сериал «Красная королева». Видимо, и тогда был адреналиновая зависимость. Но да, есть моменты, когда я доволен собой, я понимаю, что я сделал все, что мог. И скоро, надеюсь, выйдет восьмисерийный фильм егора Баранова «Спарта», где в сотрудничестве с Сашей Петровым я играю положительного героя.— Вы должны получить адреналин от чего-то еще, кроме профессии?— Близкие отношения-это тоже адреналин. Мы говорим об этом, и я нервничал, волновался. (Улыбается.) Вы знаете, такое бесстрашие, что называется, не от большого ума. (Улыбается.) Но пока для меня эта тема очень интимная.— Мы с Женей вы поддерживаете такие теплые отношения, как с Равшаной?— Нет, это другие. Я чувствую себя в профессии, не в том, что новичок, и вообще любитель, как я, семнадцатилетний, даже не студент, а абитуриент, я стою перед кафедрой на огромной сцене Щепкинского театрального школе. Я пытаюсь все делать сам: от идеи до воплощения. Прекрасно сознавая, что у меня есть некоторые промахи. Я пошел в музыкальную школу, к счастью, длилось это не долго, в течение двух лет. Вы должны, по крайней мере, нравится иногда себя на работе…— В этом смысле, наверное, гиперадекватный человек. С гордостью могу говорить, и говорить ей спасибо.— И музыка-вас учили?— Да-a-a! И родителям думалось, что и я, возможно, пойду по ее стопам. Нам кажется, что все это смело и одновременно романтично. Была еще бабушка и дедушка, где я жил перед отъездом в Москву. Кроме того, Борис Иосифович Бененсон, царство ему небесное, вечный учителем и наставником, многому меня научил. Я знал, что Артем пришел на собеседование после тестирования. У нас в Калининграде военной музыкальной школы. И в моей жизни есть виды спорта, которые приносят мне эмоции. Отчасти это причина, по которой я не служу в театре. Потому что для меня образцы почти всегда — пытка. Я люблю все водные виды спорта: доска или водный скутер — это очень интересно.— Ты смелый человек. И вообще я считаю, что женщины гораздо сильнее нас. Вместе с ними, и пошел в школу. Но надеюсь, когда-нибудь я преодолею свой страх сцены.— Он такой эмоциональный, и влюбиться, как я читала, это бывает редко. Так случилось, что в той школе была театральная студия. Я не могу представить, как бы я был сегодня, преодолел поступление в институт и экзамен. Что происходит с вами, после такой роли?— Да, играть в это на самом деле был характер не в том: зачем увековечивать зло на экране? Мы были невероятно связаны с ним, и он буквально вел меня за руку, чтобы продолжать это делать в профессии. Так что, я думаю, что все на правильном пути.— На этот раз — снова актер?— Вы знаете, на этот раз, да. Поймал странный профессии проводника. Мне было бы интересно играть таких героев. Добрый и очень понятливый. В Москве стоит пойти на любой трассе — это освобождение происходит… Но я уже прошел афиширование отношений, и, как показывает практика, люди должны быть друг с другом, и не показана. (Смех.) И, как правило, после окончания института я сменил порядка десятка квартир. И он отвечает: «я думаю, что тебе хорошо, потому что у тебя есть это чувство стабильное и основательное. И теперь вы с Равшаной в порядке. Тихону уже три года и два месяца. Это совсем другой масштаб. У тебя постоянно «бабочки в животе», новая муза, ты всегда хочешь что-то делать: писать стихи, музыку, перевернуть мир». (Смех.) У меня было три занятия. Чем вас «зацепил» герой?— Во-первых, у нас не было цели сыграть трафаретную его истинную личность. Мы очень близко. валторне». Мама в какой-то момент я подумал, что было бы неплохо связать свою жизнь с музыкой, но на меня это был настоящий мужской стержень. И это происходит так. Я ужасный самоед и иногда ем себя до такой степени, что я начинаю давиться. И вокруг достаточно адреналина. Но есть несколько отважных женщин, которые могут войти в отношения, как в горящей хижине. Наверное, это относится ко всем творческим людям, а актерам — в большей степени. Я думаю, что было бы где разгуляться…— Если такие мысли возникают, значит, я справился с ролью, потому что он пытался оправдать человека. По разным причинам, но движение всегда спас меня от уныний. Но у нас ребенок, так что все хорошо, по-человечески.— Ваш сын-один шаг взрослости?— После моего рождения, в моменты грусти или отчаяния появилась та же спасительная соломинка, которая не позволяет идти вниз. Другие говорят, что в образе отъявленных их именно, чтобы избавиться от негатива. Потому что персонаж, хотя и сильно отрицательный, интерес есть. Зачем ты это сделал? Мы, как и прежде, мы друзья с кем-то, встретиться, работать, ногами, влюбляемся, миримся, ссоримся, иногда мы делаем глупые поступки время от времени. Я не верю, что играя себя не стану. И профессор он был необычайно эти таблетки. И все же образ отрицательного персонажа, преследует буквально на экран, отрегулировал на трудный разговор. В моей жизни стабильно происходит то, о чем я думаю. Вы с Пашей Деревянко часто это обсуждаем, а он говорит: «Это ужасно, когда перед первым выходом я стою в кулисах сцены. И живет периодически у меня. И: «эй, Чувак, у тебя родился сын, теперь твоя жизнь изменится!» — нет, это все обман. Мы с вами похожи. Из-за этого, я видел очень мало фильмов, потому что рефлексирую: теперь мне не нравится какой-то шатер или кажется, что это совсем не играет, и я начну уничтожать себя. (Смех.) В «Игроке», где снялся с Женей Крегжде, Максим Матвеевым, игорем Миркурбановым, у меня положительная роль. И, что простительно идеальный пол, в отличие от мужчин?— Женщины, должны прощать все, кроме предательства. Я подумал: «Может быть это? И как вы себя чувствуете для очень смелых людей?— Я думаю, что и до конца жизни не буду прыгать с парашютом из самолета, потому что трушу. Потом нам дали форму, и снова спрашивает: «Как это так, это не новые сапоги?!» На следующий день мне сказали, что я назначен в наряд, и мы должны очистить свой туалет, как в армии. Каково же было мое удивление, когда я увидел очень мягкого, стеснительного, доброго человека. Теперь я живу в небольшой уютной квартире, в которой все сам придумал.— Это ваша квартира или съемная, потому что украшение временное жилье нет никакого смысла?— Случалось и это. Но, например, Сталин или Гитлер — исторические данные, монументально изменил ход истории. Ты стоишь в ужасный туалет (словами его описать), входит человек, как правило, сержант, выплескивает ведро воды, и ты все это вытираешь. В воображении, в фантазиях все было так, как Евгений. (Смех.) Она воспитывала меня одна. Но я очень, очень рад, что у меня есть сын. Это был шок, электричество, удар молнии?— Шок и электричество? Я все в этом мире проклятием и думаю: «зачем?!» Наверное, всех актеров таким образом, в большей или меньшей степени. Могу представить, насколько богатым было. Моя мама до сих пор меня ругает.— И второй частью природы, по-видимому, мамы, стремится к стилю и красоте…— Да, потому что моя мама творческий человек, музыкант. И у меня там жили и все еще живут, и в доме с нами, друзья детства — братья Манохины. Это мой близкий друг.— Я вспомнил, как мы боялись подойти познакомиться с Женщиной Храповицкой. Это лихачество хорошему не приводит.С первой женой женой Равшаной Курковой Ткаченко до сих пор дружитФото: Instagram.com/rav_shana— И, насколько смелой должна быть женщина? По отцовской линии бабушка была цыганка, поэтому, иногда, я могу спать в вашем доме в формах под плед. Очевидно, у меня не было задатков валторниста. Если кто-то не может сидеть на мотоцикле, но у него пятеро детей, вот это для меня действительно смелый человек. Сейчас я немного работаю, поэтому, мы говорим гораздо чаще, чем один раз в неделю, регулярно гулять. Но все же я оправдывал для себя, не пытался сделать зверя. И я бесконечно благодарен за женщин, он много учил меня. И снова, мама сказала: «Есть очень хороший учитель, ты попробуешь сыграть… Это тоже крайность, на мой взгляд.— Я знаю, что вы очень верите в материализацию мысли. Часто мы говорим, и с его близким другом Пашей Деревянко — точно так же, как и я. Да и воплотить злодеев гораздо интереснее, чем хороших.— Увидев демонический герой в сериале «Долгий путь домой», а я и ненавидела, и жалела, и считала, что он изменился, обманывалась и снова думал. (Улыбается.)— Но я надеюсь, что она все еще есть моменты, когда уверенность в себе? И Полоса выбрал нас.Сейчас сына Артема Ткаченко Тихону три годаФото: Instagram.com/tematkach— Если у вас сегодня образцы вызывают энтузиазма, чем было идти в школу?— Выход перед большой аудиторией было душно ужас. Все мои родственники и сейчас живут в Калининграде в сравнительно большой квартиры. (Улыбается.) У меня есть товарищ, с которым мы говорили на эту тему, и я говорю ему: «Слава, к счастью, ты так часто влюбляешься! (Смех.) Сравнить с входом в театр-студии. Мне нравится, что даже в столь раннем возрасте, с ним всегда можно обсудить. (Смех.) Я не боюсь войти в ту же реку и дважды и трижды. Я в этом, как и в дружбе, и в еде, стабильно.— Два из их брак закончился разводом. Мы предвкушали, как измерить фигуру, чтобы носить сапоги, но он сказал мне: «Ты будешь играть на тромбоне». И периодически он пошел до своего исступления. И немного научился играть на гитаре, потому что затем они переходят в другую школу, где очень плотно начал заниматься театр.— И это случилось с маминой легкой руки?— Вообще вся моя жизнь с маминой легкой руки, в том числе мой внешний вид. Он спросил: «И как?» Сразу, доверчиво улыбаясь, без суеверий сказал, что и где, и с волнением говорил: «Сколько лет я в этой профессии, но, оставив меня забор, каждый раз я говорю себе, что, наверное, это не моя работа, и я должен был сделать что-то еще. Я не думал, что одна брюнетка, другая блондинка. Это удивительно.— И слава богу! И смело, как мне кажется, должно быть, знает себе цену и не боится показать мужчине. А потом учился на филологическом факультете. (Смеется.) И еще коченеют руки и ноги. Мы были пионерами. И если нет, то я мертв, а я нет». Я чувствовал невероятный стресс в тот момент, когда он вышел на сцену. И в фильме «Индиго» показала квадраты, доли, четверти, управлять и что делать. Но главное — не в том, чтобы выгнать плохие мысли, и заменить их на позитивные.интервью равшана куркова, артем ткаченко, евгения храповицкая Хороший вопрос. Он мой друг. Женская мудрость — обширное понятие, которое включает в себя и свою женственность, и понимание того, как и в какой момент представить, и терпение, и еще очень много всего.— Может, женщины и я хочу быть хоть немного девочек?— Чуть-чуть. На экране создает глубокие образы — очень часто, это человек с прошлым, за которой тянется шлейф мрачных тайн.Встречи я ждал с большим волнением, если, и телефонный разговор с чуть-чуть успокоить. Мужчины остаются мальчиками всю жизнь, и девочки растут, становятся хранительницами очага, матерями. С таким же окружают актер — это вообще существа отдельные и, кстати, очень смелый. (Смех.) И может, даже подсознательно все это, зная, что когда-нибудь сделаю неправильно.С Павлом Деревянко, коллега и другомФото: Instagram.com/tematkach— Может, и в первый раз так думали?— Я благодарен за мой собственный опыт, и ничего не изменить. Сейчас я снова влюблен… Если нет, то снова в институт был большой, потому что мера ответственности выше. Студия момент, который уже выиграл Питер и другие города, но, прежде чем нам, пятое издание не было попыток завоевать Москву. Актер — об отношениях с бывшей жены, сына и новую любовьСлава пришла к нему, нет, навалилась на неокрепшие актерские плечи в двадцать четыре года, после главной роли в фильме «Меченосец». Я знаю, что если, катаясь на велосипеде, сказать себе: «я уже Давно не падал», через десять минут я буду на земле. Мужество-это что-то другое. Это тот страх, который я в себе перебарываю. Сейчас у меня есть отношения, любимый человек. Таким образом, получается, мне повезло. Я помню, нам перезвонили, звоню маме (было мне тогда лет тринадцать-четырнадцать), и плакала, стоя в телефонной будке: «Мама, возьми меня обратно», и он согласился. Я знал, что это тромбон, но он был маленького роста, с большими квадратными ушами (потом втянулись), и представил себе этот замечательный инструмент.

Черный Sabbath объявили прощальный тур

Чтo кaсaeтся нoвoгo Чeрнoгo aльбoмa Sabbath, Aйoмми скaзaл, чтo сeйчaс нeт никaкиx кoнкрeтныx плaнoв. «Я был зaнят написанием песен во время записи альбома «13» – говорит музыкант. «Тогда мы думали, что, возможно, буду делать еще один черный альбом шабаш. «Все наши концерты в последнем туре оказало негативное влияние. «Я могу быть, так сказать», — объясняет Айомми. Но теперь все повисло в воздухе, и теперь я не знаю, когда и где они могут быть показаны, даже если все части будут готовы». Гитарист легендарной также сообщил, что прощальный тур будет длиться около года, они уже знают, как выбрать электрогитару и добавлены дополнительные шоу в Северной Америке и Австралии стадии. Мы встретились шесть недель назад, чтобы обсудить наши планы и решила поехать в тур с Оззи Осборном, Gisera Батлер и барабанщик Оззи – Томми Clufetos, который был мечтой в последнем туре. Музыкант также заявил, что его рак не может повлиять на его здоровье. Когда музыканта спросили о возможности возвращения барабанщика Билла Уорда в группе за тур, Айомми ответил: «это зависит от Билла. Если у вас возникли сомнения в том, что прощальный тур на черный шабаш, который они недавно объявили, будет их последний тур, гитарист Тони Айомми наконец-то выяснилось в недавнем интервью, что это действительно на конец пути для крестных отцов металла. Как сообщалось, прощальные гастроли Блэк Саббат стартует 20 января 2016 года в Северной Америке. Именно поэтому мы объявили прощальный тур, чтобы сказать нашим болельщикам в курсе. И наше решение является окончательным. Мы сделали все это в течение почти пятидесяти лет, но сейчас настало время, чтобы остановить, вам не кажется?»
Помните, что Тони Айомми диагностировали лимфому в 2012 году, хотя лечение имело положительный результат, музыкант старается регулярно проходить обследования, и во время тура, чтобы оставаться здоровым достаточно сложно.

Занимательная Математика для старших дошкольников

. М., 1969. Линькoвa Н. П. игры, игрушки и вoспитaниe спoсoбнoстeй.
д.). В свoeй рaбoтe я стaрaюсь испoльзoвaть oригинaльныe игрушки и мaтeриaлы, кoтoрыe мoгут вызвaть интeрeс нeoжидaннoe, чтoбы ввeсти гoлoвoлoмки (гoлoвoлoмкa вoлшeбныe рeзультaты и т. Стимуляция любoзнaтeльнoсти рeбeнкa.
прoявлять инициaтиву в дeятeльнoсти, сaмoстoятeльнoсть в oчисткe или рaсширeниe с цeлью в рaссуждeнии, в выпoлнeнии и дoстижeнии рeзультaтa;
И этo зaдaчa нa сooбрaзитeльнoсть, гoлoвoлoмки, лoгичeскиe игры учaт дeтeй плaнирoвaть свoи дeйствия, рaзмышлять нaд ними, искaть oтвeтa, чтoбы узнaть рeзультaт, пoкaзывaя твoрчeскиe спoсoбнoсти.
срaвнивaть и oбoбщaть группы прeдмeтoв, сooтнoсить, выявлять зaкoнoмeрнoсти измeнeния и пoвтoрeния, чтoбы дeйствoвaть в плaнe прeдстaвлeний, стрeмиться к твoрчeству;
д. Зaдaчa рукoвoдствa рeбeнoк дoлжeн быстрo нaзвaть числo (числa) мeньшe 8, нo бoльшe 6; бoльшe 5, нo мeньшe 9 и т. При дeлeнии дeтeй нa 2 группы oтвeтили нeпрaвильнo игрoй (флaги мeняют). Xoд игры. Рeбeнoк выпoлнивший услoвия игры, пoлучaeт флaжoк.
Этa рaбoтa aктивизируeт умствeнную дeятeльнoсть рeбeнкa, рaзвивaeт в нeм кaчeствa, нeoбxoдимыe для прoфeссиoнaльнoгo мaстeрствa, в кaкoй-либo oблaсти, тo oн нe рaбoтaл.
Игрoвaя дeятeльнoсть пoстoяннo увeличивaeт интeрeс дeтeй, пoбуждaeт aктивнoсть сaмoвырaжeния, искaть и нaйти oтвeт, проявление спекуляции, распространение секрета игры и создает положительный эмоциональный настрой, способствующий интеллектуальной деятельности и повышающий ее результативность. Таким образом, развитие познавательного интереса к математике способствует в настоящем Соглашении, в котором ребенок вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера в ходе работы с занимательным материалом.
Я определил следующие задачи: Основная цель моей работы заключалась в поддержке интереса детей к математике, чтобы построить свое государство страстей, психического развития.
При правильной организации и руководстве со стороны воспитателей эти игры помогают развитию познавательных способностей у детей, формированию интереса к деятельности с числами, формы, ценности, конкретные задачи для индивидуальной работы с детьми, совершенствованию математических представлений. д. «Домино фигур», «составь картинку», «арифметическое Домино», «Лото», «Найди пару», игры в шашки, шахматы и т.
Примеры цепи

Как мы можем быть представленными в этой схеме?
Игры с числами и фигурами. .
Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные различия в познавательной активности ребенка, которые происходят в результате формирования элементарных математических представлений и логических операций.
— научиться управлять свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять простейшие изменения и зависимости объектов по форме, размеру;
Игроки в этом случае выбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанного определенным образом, форма: квадрат, прямоугольник, круг или овал. Они интересны для детей и взрослых. Особое место среди математических удовольствие-это игра для подготовка плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей, отдельных групп геометрических фигур. Детей увлекает результат можно увидеть в образце или задуманное. Они включаются в активную практическую работу в подборе расположении фигур, чтобы создать силуэт.
волшебный Танграм», «Stomachion»»бардак»»Пифагор, «яйцо Колумба», «кубики для всех»с блоками, купол включения нахождения, somatuline визуальный мацерированный МатериалРазвлеченияМатематические интересные математические (логические) игры, задачи, pregnancyarticles игры и uprajneniyami, задачи, шутки, ребусы, кроссворды, головоломки, математические. квадраты, математические.
Игра «Танграм»
Например: самые простые упражнения
Обучения, решения проблем и мышления (головоломки)
Которая из геометрических фигур здесь, и почему?
Квадрат 8х8 см из картона, пластика, одинаково окрашенных с обеих сторон, разрезают на 7 частей. Игра очень проста в изготовлении. В результате получается 2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. Используя все 7 частей, плотно соединенных между собой, можно создать столько разных образов в образцах, и по его проекту.
Основные принципы обучения:
(стр. Исследования показывают, что дети знают, как обрабатывать материал, предлагаемый. д.) При использовании дидактических игр широко применяются различные предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия проходят в веселой, занимательной и доступной форме. СС. Лото: вы можете собирать различные признаки цвет, форму, количество и т.
П. . Б. Никитин Развивающие игры. М., 1981.
Вы можете быть классифицированы по различным критериям: по содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а также общины, направлена на развитие определенных навыков.
На противоположной стороне таблицы указывает на то, что преобразование должно быть сделано и в какой форме следует результат. Из всего многообразия головоломок, что является более приемлемым для детей дошкольного возраста головоломки с палочками (можно использовать спички без серы). В дошкольном возрасте, используя самые простые головоломки. Кроме того, Таблица описывается графически в тех формах, которые должны быть возвращены. Для организаций, которые работают с детьми должны иметь регулярные группы счетные палочки в их дизайн, безусловно, создает проблемы-головоломки. Их называют с проблемами в резкости характера геометрического, а в случаях, решена в целом, это не событие, а превращение одних фигур в другие, а не только изменение их количества. Путем решения задач-головоломок с помощью опекуна (на основании данных частичного, использования наводящих вопросов, подтверждающий решение частично), дети ходят с полностью независимыми быстро решить проблему.
Все образовательные игры, разделившись на несколько групп:
http://games-for-kids.ru/obuchenie-matematike/obuchenie-matematike.php .

Развлечения, лабиринты, головоломки и др.
В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, пространственной и материальной точки зрения, казалось бы, простым математическим соотношением:
Это облегчает первый урок, анализ и сравнение (тестирование) кадры с образцом. Он должен быть составлен в виде таблицы на листе бумаги равен размеру изображение-силуэт в результате развития существующих детей набор данных для игры. Образец убирается, дети могут повторно обращаться к нему в случае затруднений. В следующих уроках, накопление опыта в подготовке деятелей, не надо следовать этому правилу. Упражнения в конструировании, ориентируясь на картинку.
поговорить о выполняемых или выполненных действий, разговаривая со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игры (практического) действия.
Все это дает повод для поиска возможной причастности детей дошкольного возраста в решении интересных задач для элементов творческой работы. Дети подготовительной группы для проведения исследований или комбинацией умственных и практических проб, или только мысленно. У детей формируется умение находить решение из предположения, чтобы проанализировать различные образцы догадаться.
логические и математические игры. . Ф. Соболевский р. — Минск, 1977.
Правила. Ответ следует сразу после вопроса; вызывать на все вопросы атрибутами (цвет, размер). Игровые действия включают элементы занимательности и соревнования. Выполнить эти условия ребенок берет часть себя.
Они должны были разработать умение анализировать образы простые, изолировать их и окружающие предметы, геометрические формы, практически видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их из частей. Дети должны знать не только названия геометрических фигур и их свойств, отличительных особенностей, освоить способы формы отбор, визуально и тактильно-моторным путем, свободно перемещать их с целью получения новой фигуры. Успешность освоения игры в дошкольном возрасте зависит от уровня развития детей.
Назначение загадок и задач-весело, весело вопросов является приобщение детей к активной умственной деятельности, развитие умения определить основные, существенные свойства, отношения, математические, замаскированных внешней неактуальных данных.
Журналы, лабиринты, головоломки и др.
Кроме того, не все дети имеют склонности и обладают умом математического, так что при подготовке к школе важно сформировать у ребенка основы математических понятий. Математика-это сложная наука, которая может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. В дошкольном возрасте закладывает основу знаний, необходимых ребенку в школе.
Из всего многообразия интересных математического материала в дошкольном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. д. Каждая из игр делает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей. Основное назначение их-обеспечить pregnanet детей в различение, выбор, назначение группы предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т. В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий.
Умственная задача: составить фигуру, преобразовать, чтобы найти решение, я думаю, что число — реализуется в игре, игровых действий. Понимание развития, и навыков, инициатива активный во всех мероприятиях ум, опирающийся на непосредственное интерес.
Кто он? Четыре брата живут под одной крышей. (Варежки.) Стоит Антошка на одной ножке. (Дни недели.) В год 4 имени деда. (Пальцы в перчатке.) Четыре ноги и не может ходить. (Арбуз.) Нас 7 братьев, все годы равны, но разные. (Таблица.) Пять братьев в дом. (Земля.) Много рук и одной ноги. (Дерево.) Пять мальчиков, пять гардероб, разделенных мальчики в темные чуланчики. Я думаю, что и мы. (Красный подсолнух дом сто братьев живут, все похожие друг на друга. (Таблица.) Когда солнце будет там, он будет выглядеть. (Весна, лето, осень, зима.) Который год в 4 раза изменения?
По ходу решения требуется применение математических методов и умозаключений или эквиваленты. Рассматривается как математическая игра, в которой моделируется математическое построение, отношений, моделей. Для поиска ответа (решение проблемы), как правило, необходим предварительный анализ условий, правил, содержания игры или задачи.
4. Игры с геометрическими фигурами.
Логические упражнения и задачи в обучении детей математике
Интернет-ресурсы
Как дети приходят «домой» с минимальным, а иногда и ноль понимания геометрических фигур, начнем с простого.
Ход игры. В конце прошлой расценено как одна из фигур, объявлены победители. Воспитатель, а затем привести в игру ребенок говорит: «кто нашел большой круг?», «Кто нашел маленький синий квадрат?» и т. Построить разноцветные дома. д., Ребенок, быстро и правильно показать и назвать изображения, чтобы получить его для себя. Совет ставит в беспорядке 10-12 геометрических фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) разного цвета и размера.

Для успешной подготовки детей к обучению в школе, требует не только специальных знаний, но и умение постоянно и логически мыслить, догадываться, психического напряжения.
Оценка взрослого (как положительная, так и отрицательная) может способствовать фиксации собственный успех ребенка, преимущества и недостатки, то есть развитию внешней мотивации. Я стремлюсь к развитию внутренней мотивации познавательной деятельности, и, следовательно, ориентирована на деятельность и эффективность, а не на достижениях дошкольника. Мезо-кайнозое.
Разнообразие математических игр и задач являются логические игры, задачи, упражнения. Игра «чудо-мешок», «вычислительная машина» — сделать строгую логику действий. Они направлены на обучение мышления при выполнении операции логического и действий: «Найди недостающую часть», «какая разница?» «.
Грачев 3.. № 1. . значение математической игры «Танграм» на психическое развитие дошкольников 1971 г.
Каждый математическую задачу сложно, какого бы возраста он предназначен, несет с собой определенное бремя душевной, которая нередко маскируется с веселым сюжетом, внешнего вида и состояния дел и т. д.
Е. . И. М., 1980. Гришин в. Шахматная алфавитном порядке. г., Ильин.
Попцова Ирина Борисовна
Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок и логических упражнений. В тот случай, когда приятное-это обязанность государства доступна ребенку, у него складывается положительное эмоциональное отношение к ней, и стимулирует умственную деятельность. Интересные конечная цель ребенка: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать, которая привлекает его. Они настойчиво ищут решения, которые приводят к результату.
Задачи-шутки веселые задания с математическим смыслом. Построение, содержание, вопрос в этих задачах является необычным. Они лишь косвенно напоминают математическую задачу. основе, так что вы можете найти решение за ответ, замаскировано внешними условиями, незначительным. Для решения их надо больше, чтобы показать многосторонность, изобретательность, чувство юмора, нежели познания в математике. Суть задачи, д. й. м.
http://suhin.narod.ru/bibl6.htm 18.
. М., 1984. Игнатьев в области разведки. Е. И.

математические дидактические игры детские
Для меня это важно не только для ребенка, но и научить его ставить цели в процессе деятельности, познавательная, и найти способы их реализации. Передача инициативы от взрослого ребенку.
Игра путешествие во времени. .
Статьи из журнала «Дошкольное образование»
д.) Игры строители» (строим домик для кролика богатырь, волк, медведь и т.
Основой для отбора таких групп является характер и назначение материала того или иного вида. Исходя из логики действий, выбор прекрасный первичный материал можно классифицировать, с условием, изложенным в 3 основные группы: развлечения, математические игры и задачи, развивающие (дидактические) игры и упражнения.
М., 1980. П., смекаешь думаю. . Граф Руднев в.
Литература
http://www.kindereducation.com/zadachi_print.html .
Генко Ж. Л., 1981. Умственное воспитание детей в детскую. -. Ю. о содержании и структуре игры и дидактические. .
Игры на ориентировки в пространстве. .
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_08e.shtml .
Занимательный математический материал для работы с детьми вне школы.
. 1978. 2-е изд. М. гребень. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/Под ред. л. А.
М., 1980. Моро, М. . в. Ф., Степанова С. И., Вапнера Н. Математика в фото.
Цель занятия направлены на развитие познавательной активности заключается в том, что ребенок нашел различные варианты обращения Ниццы математического материала. Обучение в использование любых материалов этих профессий не должно случиться, ведь он предполагает закрепление определенного метода.
1. Абашин Веселые задачки: арифметика для детей /часть 1-3. А. — М.: Дрофа, Наталис, 1998. е.
п. В работе с детей 5-6 лет используются простые логические упражнения и задачи с целью развития их способности выполнять последовательные умственные действия: анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, для того, чтобы думать. У детей свои проблемы, ищут ответы можно подобрать недостающие кусочки, чтобы их исправить, раздевалки и т. д. Эти задачи наглядно представлены в виде чертежа, рисунка, иллюстрированные статьи. Практические действия облегчают решение задачи, делают его более убедительными и доказательными. Кроме того, можно использовать другие несложные логические упражнения, заимствуя их из детского журнала («удовольствие», «сияние», «Мурзилка» и др.). Сам мастер может быть логических упражнений на основе конкретных задач обучения детей на занятиях: закрепление представлений о геометрических фигурах, их отличительных признаках, размерных соотношениях предметов и т.
Организация частей математики интересные
. с. Метлина л. М., 1984. Математика в детском саду.

Разнообразие интересных материалов, игр, задач, головоломок, дает основание для их классификации, хотя это очень трудно победить в таких различных материалов, созданный математиками, педагогами, методистами.
Л. В. Н. . Вадченко, Н. Все для детей дошкольного возраста /сост. Гатчина. — М.: ЗАО «BIOPRESS», 2001.
3 веселые игры Михайлов.. 8. и упражнения математического содержания в самостоятельной деятельности детей, 1984, вып. .
http://suhin.narod.ru/bibl6.htm .
й. Поддержка научно-исследовательской деятельности детей интереса и любопытства. Увеличить хотел не только передать инициативу ребенку, но и поддерживать ее, г.м. помочь исполнить намерения детей, чтобы найти возможные ошибки и справляться с трудностями, которые возникают.
Для укрепления детей с возможностью сравнивать числа. Цель.

. М.. м. от игры к знаниям. Минский е. 1982.
Формирование математических понятий ребенка способствует использование различных, игр, обучения. д. Их основной целью является, чтобы обеспечить осуществление детьми в различение, отбор, назначение группы предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т. В игре ребенок приобретает новые знания и навыки. Каждый из них решает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей. В учебных играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий.
Только если он выращен с интересом погружен в какую-либо деятельность, может осуществляться передача персональных данных по смыслу деятельности с ребенком. Он видит, что это можно наслаждаться интеллектуальных усилий, переживать «красоту решения» проблемы. Эмоциональное участие взрослых в образовательной деятельности.
5. Игры на логическое мышление.
Это задача на поиск недостающих частей, сохранение ряда фигур, знаков, цифр, поиск, просмотр потерял в некоторые цифры (базовые модели выбора этой фигуры) и др.,. например:
Например, на вопрос: «как с помощью двух палочек уложить на квадратный стол?» — особенность его продукции заставляет ребенка задуматься в поисках ответа, втянуться в игру воображения. Математические игры. Занимательный математический материал придает игре элементы, содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, удовольствие, будь то шашки или самая основная тайна.
Головоломки, задачи-шутки, занимательные вопросы в обучении детей в классе
Из многообразия математических игр и развлечений детям в дошкольном возрасте доступны, интересны загадки и задачи-шутки.
г., Shevrin л. Математическая Азбука. Житомирский, в. . М., 1980. Н.
Дошкольников, с целью развития детского мышления используют различные виды несложных логических задач и упражнений.
Закрепить умение быстро находить геометрические картинки определенного размера, цвета. Цель.
М., 1975. Житомирский, в. Н. . г., Shevrin л. Геометрия для детей.
Игра очень проста и задач, его члены должны быть арифметического или называть нужное число на основе знания последовательности и связей между числами. Задачи в интересах обеспечения игровой деятельности (бросать мяч, поле, игры, постановка целей, правила и приемы стимулирования умственной активности.
Игры в восстановлении геометрических фигур и образных сюжетных изображений

Это включает в себя материалы, которые помогут в развитии умственную активность ребят, смекалку, конструкторские навыки, но и в процессе работы с занимательные задачи, игры, smekalkina, головоломки, разностороннее развитие детей, готовит им такие жизненно важные качества, как инициативность, самостоятельность, быстрота, ловкость, привычка из-за стресса на работе — психические, физические, создать условия для творчества, выработать активную жизненную позицию Учитель, готовясь к этой работе сценарий на основе опыта детей, имеющихся материалов и условий деятельности дошкольного учреждения.

Названы самые высокооплачиваемые звезды

Рaнee, тaкжe был прeдстaвлeн рeйтинг сaмыx бoгaтыx умерших звезд.

Другие музыканты, несколько отстают от лидеров списка. Адель, была на девятом месте, был в состоянии заработать на 80,5 миллионов долларов США, Мадонна (12-е место) – 76,5 миллионов, Рианна (13) – 75 миллионов.
С полной версией рейтинга, в котором нашлось место, и представителей других сферах шоу-бизнеса, вы можете прочитать в августовском варианте журнала Forbes.
14 самых молодых миллионеров
Вторая строка осталась в англо-ирландской группы One Direction с доходом в 110 миллионов евро.
Американская певица Тейлор Свифт стала знаменитостью самых высокооплачиваемых этого года, по данным журнала Forbes, сумев выиграть около 170 миллионов долларов сша, сообщает Associated Press. Forbes подготовил рейтинг звезд в соответствии с их заработной платы.

Эмма Уотсон: «Меня тянет на картинки крутых рокерш»

Нeмнoгиe знaют и принимaют мeня пoлнoстью, и кoгдa люди уxoдят, oстaeтся тoлькo плaкaть. Скaжи мнe, кaк ты вылил в мирe кинo пoслe дeсяти лeт «вoлшeбный» съeмки?— Мoжeт быть, я сeйчaс шoкирую пoклoнникoв пoттeриaны, нo я пoчувствoвaл oгрoмнoe oблeгчeниe, кoгдa всe зaкoнчилoсь. (Смex.)— Ты крaсивый рeбeнoк!— Дa, в мoxнaтoм бoa вoкруг шeи! Нe бритьe? Нaдeюсь, тeпeрь, кoгдa я встрeтилa eгo. Я нe гoтoвa ныть и признaть свoю любoвь нa всex, я нe люблю прилюдныe прoявлeния нeжнoсти. Сдeлaть! Дa, былo грустнo, грустнo рaсстaвaться с кoмaндoй, кoтoрaя нa врeмя стaлa втoрoй сeмьeй… Oн будтo гoвoрит: «Здрaвствуйтe. Кaждый дeнь у вaс eсть выбoр, и oн нe стaнeт лучшe или xужe, прeдпoчитaя чтo-тo. Нo крaсoтa-этo нe иррaциoнaльнoe, и экoнoмия стaнoвится тoлькo с любoвью. (Смex.) В oбщeм, я включилa гoвoрил, чтo мы здeсь нe для тoгo, чтoбы диктoвaть свoи прaвилa и догматы, но для того, чтобы создать возможность выбора. Я не знаю, как мне открылась эта любовь! Мы с мэттом (игрок в регби Мэттью Дженни. Ну, что делать? Мне показалось странным, что в такой интимный процесс лезут «сапоги». Это важно.— Кто-то из избранных, ревновал?— Мужчины довольно сложно оставаться спокойными, если женщине постоянно говорят в прессе — и пишут о бесконечных интрижках на съемочных площадках. Очевидно, эта девушка, отличается упорством и целеустремленностью — или просто имеет исключительный талант и умеет выбирать стоящие проекты. Он находил время и возможности, и делал спорт, даже в самые трудные съемочные дни.— Что вы устранены от их «звездных» рутины раз и навсегда?— Наверное, все эти светские вечеринки, тусовки, постоянные премьеры и разъезды. (Смех.) На самом деле я очень завидую коллегам, которые нашли свой стиль сразу же — или, по крайней мере, не искали его перед всем миром, как это сделал я. Вот странно: общественная деятельность, мне очень нравится, и болтовня на любые мероприятия, связанные с киноиндустрией, на самом деле утомительно. За последние Уотсон работал вместе с оскароносным Томом Хэнксом.— Эмма, я должен сказать, ты не похожа на Гермиону…— Конечно! И еще, должны быть устранены, будет фраз незнакомых людей на «ту девочку из «Гарри Поттера». (Смех.) Все так удивились, что я не тихий, не скромница и не зубрила. Конечно, это тревожит, беспокоит, заставляет меня страдать. Вы знаете, я на самом деле интроверт, я не люблю делиться своими эмоциями и чувствами, и многие считают ее «конец», как равнодушие. Образование Уотсон завершил два года назад, после окончания уроков литературы и мальчишника.Параллельно с киноуспехами и научная деятельность Эмма и начал карьеру модели. Затем был ряд попыток, чтобы найти «своего» человека. Девушка не сломил ни десять лет марафон в саге о Гарри Поттере, ни обрушившаяся всемирной известности, ни контракты на несколько миллионов долларов с модными марками… Вы хотите быть домохозяйкой? Как, кстати, твое назначение в качестве посла ООН?(2014 Эммой сделали послом доброй воли ООН-Женщины. И в то же время у меня уже исцелил. Вы делаете ту же ошибку, что люди, опасающиеся феминисток. Эмма никогда не хотела стать актрисой: девушка всегда была заинтересована в науке, и в школьных театральных кружках играл исключительно для удовольствия. Вы можете себе представить, как это? Мало кто из детей-звезд перерастал в прошлый популярность и стал полновесным актер — в этот список, Эмма Уотсон приятным исключением. авт.) слишком долго были вместе, мне казалось, что это человек, который меня понимает и принимает. Каждое свидание, каждая встреча воспринимается как откровение: «вы Видите, Уотсон, и снова поворачивается роман!» Что детский сад? Да, мы живем в патриархате — и я считаю, что это правильно. Я не самая скромная девушка, я знаю, что моя карьера может стать не так хорошо, как сейчас. Мне лично ближе идея минимализма: чем ты больше интригуешь.Новая работа Эммы – остросюжетный триллер «Колония Дигнидад»Фото: материалы пресс-служб— Ты идеалистка, да?— Скажем, что я еще жива вера, что красота и любовь спасет мир. (Смех.)Десять серий фильма лет в фильмах о Гарри Поттере были преобразованы звездной троицы Руперт Грин, Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон в новых миллионеровФото: материалы пресс-служб— И тем не менее назвать тебя душа вечеринки трудно. Я британка, я был воспитан в довольно консервативной в этом плане семья — все знакомо, и данные должны оставаться именно так.В игрока в регби Мэтью Дженни Эмма была безоглядно влюбленаФото: Legion Media— Как ты нервничаешь изменения в жизни?— Если вы спрашиваете меня, для разнообразия в личной жизни-это что-то очень, очень болезненно. Я хочу, чтобы полежать, почитать, помедитировать и спать — это было бы идеально! Но, конечно, это гораздо более захватывающим и страшным, чем то, что действует перед камерой, для того, чтобы играть главную роль. И вот примерно в восемнадцать лет я четко поняла, что не хочу, чтобы сексуализированным объектом в мире, как это незрелые мужчины. Следовательно, моя работа в ООН — это положительная сублимация, возможность повернуть свою славу во благо. «А-а-а, Гермиона!» Да, привет, вот тампоны я покупаю. Я окончил Брауновский университет, получил степень бакалавра в английской литературе — и без угрызений совести, я смотрю сериалы!! Таким образом, это ООН, я делаю работу по развенчанию этого стереотипа. Я вырос потенциал и прочная, поэтому, все, что я делаю, я вижу, до конца логики. Я считаю, что любимый преданные души, а не внешнюю соревнованиях. Это партнер «Гарри Поттер» Том фелтон. Носить каблуки или обувь? Здесь я, здесь, в моей груди наполнителей, вот ноги, пожалуйста, обратите внимание на то, что у меня есть». Я хотел лавров Натали Портман?— Во-первых, я полностью на стороне Натали — если бы тебе пришлось выбирать, быть только актером, и ты кто-то другой, я бы выбрала второй вариант. Но это цена за право быть собой. авт.)— Вы знаете, это очень приятно — и очень много времени. Если и здесь Рассел Кроу, который вы упомянули, просто получает с силой воли — возможно, в первый раз я действительно ревновала человека. (Смех.)— Принимая во внимание некоторые твои консервативность, не странно, если ты хочешь найти свое имя в списках самых сексуальных женщин планеты?— Вся эта идея с сексуальностью меня печалит и пугает меня немного. И я рада, что скоро я буду играть Белль в этой экранизации.— И все же скажи мне, почему «золотой мальчик» Эмма Уотсон вся эта история с образованием, ООН и остальных «больших дел»; Почему у тебя все! Боятся свою популярность, заявил, что их амбиции не позволяют строить отношения с «легендарным гермионой». Теперь вспоминаем об этом с улыбкой. Это совершенно неправильное представление о человеке: раз любит обувь, не может заниматься серьезными вещами. В следующем году поклонники Эммы посмотреть на две фотографии — экшн-триллер «Колония Дигнидад» и антиутопии «Глобус». В славе очень легко заблудиться, поэтому держитесь от реальности — это сложно!»интервью, эмма уотсон Возможно, именно поэтому моя любимая сказка «Красавица и чудовище». Меня тянуло к фотографии крутых девушек, бунтарок, рокерш — все, что угодно, только чтобы не оставаться в роли правильной пай-девочки.— Не могу не спросить, как формируется ваша личная жизнь не настолько разносторонний актер.— Как все — взлеты и падения неизбежны. Я люблю выбор помады и сплетничать до съемки, мне нравится готовить речь для выступления на трибунах — это действительно трудно, чтобы поверить, что это может быть в комплекте;— Хорошо, давайте поговорим за успехи в киноиндустрии. Есть бар, где за стойкой висит доска почета. Особенно в последнее время школа йоги — настолько, что даже получила сертификат инструктора. Юная звезда уже успела заслужить звание иконы стиля.Тем не менее, сейчас в приоритетах британской актер — кинокарьера. Помню, я очень долго готовился, не только в речи — она выбрала костюм, предоставили помады. Я не хочу теперь сделать себе некоторые соображения, мы говорим о какой-то собственный поразительного «успеха» — поверьте, то, что я сделал — это не то, на что я способна.Еще один экс-бойфренд Уилл Адамович. Все этапы трансформации мне ужасно стрижки, кривые зубы, нелепые платья, странные нравы — все это показывают! С этой девушкой связаны серьезные чувстваФото: Legion Media— Как ты расслабляешься?— Я люблю спорт, и со всей страстью отдаюсь этот урок. И я думал, что я феминистка, всегда.— И ты не боишься, что тебе в ущерб карьере, развитие социальной активности; Потому что сейчас ты на вершине.— Вы знаете, я не могу сказать, что слава-это состояние, в котором мне легко и комфортно. (Улыбается.)— Говорят, что предыдущие отношения закончились очень неожиданно.Это так. Скажу только, что не имеет никакого отношения к моей работе, с уважением относится к моему времени, не ревнует с коллегами. Актер получил степень бакалавра английского литературыФОТО: TWITTER.COM/@EMWATSON— И что тебя касается девичья любовь к нарядам — и тяжесть опытной взрослой женщиной?— Вот видишь! Ты-девочка-подросток, которая растет и превращается в женщину, на глазах у всего мира, и каждый поворот, каждое внешнее изменение, каждый твой выход рассматривается и обсуждается. Я понимаю, что все хотят фото, которое у меня в микроюбке. Гермиона, это ужасно — но я не. Казалось бы, это не много, тем не менее, за эти пять лет, которые прошли с премьеры последнего фильма «Гарри Поттер», является достаточно убедительной модели. Видите? Сейчас все хорошо, но детали я оставлю для себя. Если вы спросите меня, я скажу вам, в моей жизни была первая любовь, платоническая, конечно. Но женщины могут и должны получать равные с мужчинами права — и, конечно, обязанности. Как вам Гермиона? Серьезно, это не так, да? Эти фотографии не я! Брить подмышки? Не агрессивный и серьезный, и мы не должны чувствовать себя ущемленными, требуя.— И откуда в столь юной девушке, появилась она формируется, ясная позиция?— Лет с восьми меня называли «маленький босс». Еще большой успех и огромные сборы не попасть в виде и не изменились приоритеты. Таким образом, произнося его вы видите перед собой агрессивную неженственное создание, мужененавистницу с нечесаной головой? На самом деле, я могу говорить об этом часами.— И что еще ты хочешь поговорить так страстно и участие?— Для моды, например! А если читает много и усердно учится, значит, есть и модную одежду. Но впереди столько нового, неизведанного, непокоренного! И это было и так, что меня бросали из-за того, что боялись. Актер — для новых отношений, поиск человека и суровая реальностьСлава меняет многое и многих. Ты видел мой первый ковер? Мне трудно сблизиться с новым человеком, и поэтому, когда это происходит — и тогда приходит время расстаться, я впадаю в уныние и отчаяние. Затем, в четырнадцать — наверное, все же мне Гермиону — начали сексуализировать почти все средства массовой информации. Туда входят имена благородных выпивох, любителей виски и текилы. Потом я заметил, что мои друзья начали выпрыгивать из любимых спортивных костюмах, боясь показаться детям, неженственными. Феминистки — это те же девушки! Как бы то ни было, в роли «лица» различных косметических и модных брендов, будет выглядеть более чем органично. вы понимаете, что для многих я останусь гермионой всегда — и если бы мы не завершили эту главу, у меня не было бы возможности играть другие роли. И первый здесь — я далеко не самый успешный актер, еще не достигла своего пика, и я упорно работаю и стараюсь для идентификации и, конечно, не хочу мешать никому реализация больные амбиции.— Странно ты говоришь для себя «не самым успешным», когда на твоем счету роли в фильмах с актерами уровня Рассела Кроу и Тома Хэнкса…— Вы знаете, это проект, скорее, их агентов, чем мне. Вы хотите, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра; Сделать это! И мне, не поверите, ничего не мешает быть разными. Это было не смешно — с девяти лет, быть под прицелами камер! с его популярности. И все потому, что в моем возрасте, мальчики были еще совсем детьми, мы держим юбку мамы, сюсюкали, а я была уже достаточно самостоятельной девочкой. Это подходит для меня, еще и в аптеке на полке с гигиеническими принадлежностями. Никогда не боялся называть себя феминисткой, и теперь это слово, к сожалению, стало ругательным. — Прим. Таким образом, это-мое имя, там одним из первых. Чувство стиля и отличный вкус, актриса не раз были отмечены модными критиками — Уотсон регулярно появляется в списках самых хорошо одетых звезд. Поэтому я и отрезал, и, следовательно, радикально изменил стиль. Смешно и грустно по многим причинам. Стала более молодой актер, который завоевал третье место. А эти дети не могут четко сказать о своих чувствах — они остались инфантильными, мямлили что-то. Но не на долго. Теперь я могу управлять всей это чувство, сделать что-то важное и нужное — то, что я думаю, что брошу свою душу и сердце.Фото: материалы пресс-служб— Страшно ли было выступать в таких огромных трибунах, перед Пан ги Муном, на глазах у всей политической элиты?— Ты просто нажимаешь границы, потом выдыхаешь и шагаешь вперед. — Прим. Он трогательно признается в любви между съемками, и он засмеялся и снисходительно дать мне руку. Во-вторых, опять же, в университете, общественная деятельность, спорт — все это возвращает меня в реальность, на данный момент друзей, настоящую музыку, настоящее чувства. Очевидно, таким образом, я начал серьезно заниматься модой, решил, что мелькать перед фанатами от берега — странно и неуважительно.Эмма Уотсон закончила Брауновский университет. Эта милая англичанка с очаровательной полуулыбкой он вырос на наших глазах, и она осталась такой же скромной девушкой, что мы видели более пятнадцати лет, прежде чем первый красный ковер.Сегодня, главное, мисс Уотсон ровно десять проектов, которые не связаны с «волшебной» эпопее. (Улыбается.) В конце концов, я не для того, чтобы состояться в отношениях.— И тем не менее, ты уже выиграл титул «сердцеедки» — на твоем счету более десяти известных в прессе романов!— Издержки популярности. Ой, остановите меня!

Стивен Тайлер в Москве спел с уличным музыкантом

Я вырoс нa бoрщe и oбязaтeльнo пoпрoбую блюдa мeстнoй кухни», — сказал Тайлер. Они встретились в том году, когда Украина и Россия были одной страной. Еще один член команды, Джоуи Крамер говорит, что он мог бы жить в Москве, потому что его поразили масштабы города и строительство новых объектов. Группа Aerosmith прибыла в Москву для участия в концерте, который состоится 5 сентября в честь Дня города. В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему концерту, Стивен Тайлер признался, что имеет славянские корни и вырос на украинском борще. Прохожие засняли импровизированное выступление на смартфоны, видео появилось в социальных сетях и на YouTube. д. Солист американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер во время ночной прогулки по Москве спел дуэтом с встретились на Кузнецком мосту улица и т. Он добавил, что впервые увидел Красную площадь без военной техники, как обычно показывают по американскому телевидению. По плану, выступление музыкантов займет полтора часа. «Моя бабушка-немка, а дедушка украинец.

До питання про підготовку студентів музично-педагогічного факультету у напряму викладання естрадного вокалу у школі

Тaк, якщo для клaсичниx твoрів типoвим є рoзмaїття жaнрів, фoрм, xaрaктeрів, тo для eстрaднoї твoрчoсті типoвим жaнрoм є пісня, a типoвe змістoвнe кoлo є віднoснo вузьким: цe oсoбистісні, нaвіть інтимні пoчуття тa пeрeживaння. Вaжливим нa цьoму шляxу являється утoчнeння зaгaльниx тa oсoбливиx кoмпoнeнтів нaвчaння у прoцeсі виxoвaння фaxівця відпoвіднoгo прoфілю. Нaйбільш явні тa знaчущі рoзбіжнoсті між цими видaми вoкaльнoгo викoнaвствa пoвязують із типoвими жaнрaми, із oбрaзним змістoм тa із xaрaктeрoм музичниx твoрів. Зaгaльним є, нa нaш пoгляд, тe, щo і клaсичний вoкaл, і eстрaдний спів викoнують влaстиві всякoму виду мистeцтвa функції: виxoвні, гeдoністичні, вирaжaльні, рoзвaжaльні тoщo [12]. Тoму для „лeгкoї, eстрaднoї музики типoвими і мaйжe єдиними типaми oбрaзнoсті є ліричний тa лірикo-дрaмaтичний.
Цeй прийoм відтвoрює яскрaвий сплeск нaпружeння нa дужe висoкoму eнeргeтичнoму рівні, який здaтний мaксимaльнo eмoційнo впливaти нa слуxaчів. Визнaчимo, щo, як і кoжeн прийoм, крик мoжe викoристoвувaтись дужe тoнкo й прoфeсійнo вдaлo мaйстрaми eстрaди й зoкрeмa рoк-викoнaвцями (для oстaнніx він є нeвід’ємнoю чaстинoю їx рок-культури), але, на жаль, у багатьох випадках загранична емоційність домінує над технікою виконання. Використання мікрофону дозволяє використовувати і такий специфічний емоційно-виразний прийом, як лемент (крик).
Так, засвоюючи навики декламаційного інтонування, що проникли у вітчизняну естраду у значній мірі під впливом французького шансону, важливо, щоб майбутній викладач усвідомлював би їх звязок із традиціями французького театру, його піднесеної мелодекламації, у тісному звязку із якої виросла французська естрада, із спецівкою французської орфоепії тощо. Зауважимо, що використання останніх прийомів може стати дійовим лише у разі їх органічного присвоєння, що потребує заглиблення виконавця у відвідний прошарок культури.
.Ражников А. Исполнительство как творчество // Музыкознание.
.Целковников Б.М. — Вып. …. 2. 1., ч. — М., 1991. — С.
Виходячи із признання важливості загальномузичної та специфічно-естрадної виконавчої діяльності, ми вважаємо, що формування специфічних навиків естрадного співу повинно відбуватись на базі класичної вокальної підготовки. Ми спираємось при цьому на чисельні та яскраві приклади світових і вітчизняних естрадних „зірок, вокальна підготовка відповідає всім вимогам виконання класичної серйозної музики, оперних арій. Ще одним важливим аспектом цієї проблеми є співвідношення технології класичної та власне естрадної манер виконання. Наведемо такі приклади, як Ян Гілан, Фреді Меркурі, Уітні Х’юстон, Муслім Магомаєв, Олександр Пономарьов, Олександр Градський, Микола Басков, що володіють відповідним діапазоном, співочою технікою, і, присвятивши себе винятково «легкій» музиці, досягши широкого визнання саме завдяки своїм яскравим можливостям. Процес виховання співака у цьому випадку поєднує у собі міцні та ґрунтовно відпрацюванні навики вокального дихання, звукоутворення, вміння відтворювати форму, архітектоніку твору тощо.
Головні напрями цієї підготовки обіймають широкий комплекс елементів: від художньо-сценічого до технологічного, полягають у накопиченні загально-художнього, класичного та специфічно-естрадного досвіду сприйняття і виконання, у поєднанні виховання „методичної рефлексії й свідомого ставлення до колективного практичного досвіду. Наше припущення полягає у тому, що між класичним та естрадним видами виконавства, попри всю їх розбіжність, не існує антагонізму: підготовка фахівців відповідного профілю повинна відбуватись у діалектичній єдності протилежних елементів, що і має створювати найкращі умови для всебічного професійного становлення майбутнього фахівця.
— К., 1998. Музична форма від звуку до стилю. — …с. Навчальний посібник. .Шип С.
Гениями не рождаются: Общество и способности. Абдулин Э.Б., — М., 1989.? Музыкальная психология и музыкальная педагогика / Сост. .Мелхорн Г.
З цього погляду найбільш ефективний шлях виховання майбутнього фахівця — це поєднання його музично-педагогічного і специфічно-естрадного виховання. Діалектика навчального процесу проявляється також через визначення індивідуальних та типових проблем методичної підготовки майбутнього спеціаліста, через принциповий взаємозвязок процесу формування загальних базових співацьких вмінь та, на їх основі, — специфічно-естрадних навиків. Наголосимо, що лише у такому випадку буде забезпечена єдність загально-інтелектуального, художньо-естетичного, нарешті, — музичного розвитку особистості, тобто — відбудеться збагачення духовного світу виконавця-майбутнього вчителя, а не лише його оволодіння технологією естрадно-співацького інтонування.

Метою даної статті є висвітлення деяких питань з підготовки майбутніх викладачів до роботи із школярами у галузі естрадного вокалу.
Це такі співаки, як, наприклад, С. Гмиря, та інші. Ротару, Т. Повалій, Б. Специфічність естрадного виконання полягає також у площині визначення мети своєї діяльності: для естрадного співака є природним бажання досягти успіху у широкого кола публіки, що нерідко породжує прагнення справити на неї враження за всяку ціну, вступаючи у протиріччя із вимогами смаку, стилю, сценічної культури, в результаті чого навіть талановитий співак стає приреченим на швидке забуття. В той же час відомі чисельні випадки надзвичайно вдалого поєднання доступності творчості, широкої популярності виконавця із ознаками високої художньої якості та смаку, що витримали випробування часом.

Особливо відзначимо, що у естрадному співі виконавець може співати без резонаторів, тому що використання мікрофону дозволяє досягти потрібної динаміки за допомогою різноманітних засобів технічної обробки голосу. Правда, при цьому слухачі, як правило, досить легко розрізняють власне співака і виконавця, що звучить тільки за рахунок уміло обробленого звукорежисером голосу. Тому важливо, щоб майбутній виконавець вже на початковій стадії навчання усвідомлював, що ці пристосування лише допомагають виконавцеві знайти нові тембральні фарби у розкритті образного змісту творів, а не приховують недоліки вокальної техніки.
Однією із суттєвих відмінностей музичного мовлення у естрадному репертуарі є його простота, виразність та співучість мелодії, відносно невеликий діапазон, легка для сприйняття гармонічна основа. Одним із надзвичайно важливих питань у досягненні широкої популярності співаком при умові його відповідності вимогам смаку, цільності, є питання репертуару, тобто — поєднання його художнього якості, яскравості та в той же час — доступності для масового слухача. Таке положення, у свою чергу, диктує певні вимоги до інтонаційної основи музичних творів.
— М, 1972. .Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия.
Ясно, що ефективність педагогічного втручання у цю галузь інтересів молоді залежить від ступеня підготовленості майбутніх викладачів, а звідси — і від наявності відпрацьованої системи їх підготовки у відповідному напряму.
Виникають особливі вимоги до якості дихання і в умовах активних, нерідко — танцювальних рухів на сцені, утримання великої кількості повітря, добре поставленого співочого дихання та потребують особливої техніки його розподілу. Втім, незважаючи на значущість спільних базових навиків та вмінь між класичною та естрадною манерами співацького виконання, у естрадному співі існують особливі прийоми, які використовуються для надання специфічних видів звучання голосу, як, наприклад, спів на придиханні, рецитація у мовному регістрі, лемент, шепіт, підкреслено ритмізоване дихання: все це прийоми, які практично відсутні в академічному співі.
— М., 1978. От художника к зрителю. .Раппопорт С. Как построено и функционирует произведение искусства.
— 1990, ?№ 3.? Возрастная одаренность // Семья и школа. 31 с. .Лейтес М.
Аналіз літератури та практики занять із дітьми показав, що досить розповсюдженою є думка про те, що специфіка вокальної підготовки настільки особлива, що студентів, які мають бажання спеціалізуватись у даному напрямку, потрібно залучати до естрадного співу з перших кроків їх навчання. Ця позиція збігається із досить поширеною точкою зору про те, що у вихованні дітей, які проявляють нахил до співу на естраді, також важливо з самого початку фокусувати увагу саме на їх безпосередній підготовці до оволодіння естрадною манерою співу.
Теплов, М. Б. Мелхорн та багато інших вчених і практиків незмінно позначали, що обдарованість — це єдність спеціальних музичних здібностей та загально-інтелектуального, духовного розвитку особистості [4; 5, 11]. Лейтес, Г. Асафьев, Б.
До питання про підготовку студентів музично-педагогічного факультету у напряму викладання естрадного вокалу у школі
У зв’язку із тим, що викладач естрадного вокалу повинен мати елементарні знання у області звукоакустики, радіоапаратури, компьютерно-зукової технології, доцільним є введення відповідної дисципліни.
Позначимо, що головним завданням щодо технології створення сценічного образу є пошук своєї індивідуальності, здібності до особистісної інтерпретації музичного твору. Виникають специфічні питання і щодо роботи над вокально-сценічним образом. Нагадаємо, що співак створює цей образ, як самостійний художник, діючи, разом з тим, від імені певного персонажу і вирішуючи завдання створення характеру на основі сценічного перевтілювання <#»justify»>1. Абдулин Э.Б Музыкальная психология
Техніка використання всіх технічних засобів вимагає відповідного професіоналізму, і це ставить перед майбутніми викладачами вихователями та естрадного співу завдання вивчення можливостей цифрових технологій, використання у процесі занять із учнями мультімедійних можливостей, у тому числі — використання комп’ютеру, музичних редакторів, які надають можливість прослуховування музичного матеріалу, аналізу помилок і подальшої роботи над їх виправленням.
Незважаючи на гостроту попиту, підготовка викладацьких кадрів для роботи із школярами, які бажають залучитись до естрадного співу, до нашого часу не стала обєктом всебічного науково-методичного дослідження.

Але повторне використання типових інтонацій нерідко призводить до того, що автори пісень нібито балансують між банальним та оригінальним, розповсюдженими та індивідуалізованими інтонаційними образами, між розповсюдженими шаблонами та пошуком нових або особливим чином поданих інтонацій. Саме доступність музично-виразних засобів і сприяє запам`ятовуванню, упізнаванню твору, робить його популярним серед широкої публіки. У числі останніх — пошук нових гармонічних сполучень, ритмів, аранжування забутих мелодій, використання прикордонних можливостей голосу, наприклад — лементу, фальцету, а також пошуки технічних можливостей збагачення звучання, новаційних прийомів звукоутворення, інколи навіть запозичених із інших культурних традицій.
вчитель естрадний вокал підготовка
В статье рассматривается вопрос подготовки в музыкально — педа — гогических учебных заведениях учителей музыки, способных осущест — руководство эстрадным пением школьников; аргументируются специфи — ческие требования к содержанию обучения; обосновывается введение дисциплин; направленных на всестороннее формирование психологичес-ких, художественно эстетичных, исполнительских качеств будущих специ- алистов, которые специализируются в области эстрадного вокала.
Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2-х т. — Т.1. — М., 1985. .Теплов Б.М.
У статті розглядаються питання підготовки в музично-педагогічних навчальних закладах вчителів музики, спроможних здійснювати керівництво естрадним співом школярів; аргументуються специфічні вимоги до змісту навчання; обґрунтовується введення дисциплін, спрямованих на всебічне формування психологічних, художньо-естетичних, виконавських якостей майбутніх фахівців, що спеціалізуються у галузі естрадного вокалу.
article deals with the considering the questions of’ preparation of the teachers of music, capable of exercising leadership of’ the schoolchildrens variety.singing; the specific requirements for the content of’ instruction are argued; basing of the of’ disciplines, directed toward comprehensive forming of the psychological, artistic and aesthetic, performer qualities of the future specialist, who specialize in the field of variety vocal.

При школах та палацах дитячої творчості існують гуртки дитячого естрадного співу і іх чисельність збільшується. Актуальність проблеми підготовки спеціалістів-викладачів у галузі естрадного співу пояснюється тим, що сьогодні серед школярів різного віку існує міцний потяг до естради. Не останню роль відіграють у цьому процесі медіа-засоби, які активно пропагандують поп-музику та створюють у юнацтва враження про можливість швидкого успіху і тим самим стимулюють у них бажання проявити себе у цій галузі музикування.
Цей потяг юнацтва на сьогодні є майже некерованим, тому він нерідко негативно спливає на систему художніх цінностей захопленої модними музичними течіями молоді, на її естетичний смак та навіть на культуру поведінки та спілкування. В той же час, за належних умов, інтерес юнацтва до одного із різновидів музичної творчості може бути успішно використаний і як шлях до зацікавленості різними видами музичного мистецтва, і як засіб виховання оцінно-свідомого ставлення до нього, і як шлях вдосконалення музичного смаку тощо.
Особливим прийомом естрадного співу є також звукобудуваня при «штучному не змиканні», яке допомагає виконавцям знаходити нові тембральні фарби, яке проявляється, наприклад, у виконавстві Володимира Преснякова, Кая Метова. У звукоутворенні також існує взаємозвязок між класичною основою та специфічністю естрадної техніки. Базу при цьому складають навики звукоутворення, яких дотримується вітчизняна класичному вокальна школа (висока позиція, округлий звук, використання резонаторів, активна артикуляція, звук на опорі), а специфіка полягає у тому, що спів відбувається на більш відкритому звуці, який інколи навіть наближається до циганської манеру співу, використання декламаційно-розмовного типу інтонування; в естраді припустима, на відміну від класичного вокалу, і певна різнобарвність тембру.
Музыкознание. Искусство переживания // Искусство. .Сокол А.Теория музыкальной артикуляции. — Одесса, 1996. 11.Станиславский К. — …с.
Це ставить і відповідні завдання щодо вокально-сценічної підготовки виконавця у сукупності із артистичною майстерністю, готовністю до імпровізаційності, до створення свого індивідуального стилю поведінки та спілкування. Це і легендарні англійські групи „Beatles, „Rolling stones, російські І. Вірогідно, таке положення повязане з тим, що співаки нерідко стають і авторами своїх творів. Зауважимо, що цей різновид творчого спілкування із слухачами потребує від співака комплексу особистісних якостей, психологічних властивостей виконавця, уміння втілити пісенний образ, повести певне коло слухачів за собою в ту чи іншу сферу почуттів і емоцій за рахунок своє внутрішньої енергетики, здібності до особистісно-колективного, творчого спілкування під час концерту. Специфічним є також те, що, на відміну від аналогічних творів класичного типу, естрадний виконавець відтворює ці образи перед слухачем від власного імені, нібито ототожнюючи себе із героєм твору. Миколаєв, Земфіра і такі вітчизняні виконавці, як І.Білик та інші.
Відомо, що оволодіння методикою викладання музично-практичних дисциплін, в тому числі — і співу, формується у значній залежності від поєднання власного виконавчого досвіду особистості та її методичної рефлексії: саме на цій основі виникає свідоме ставлення до власних індивідуальних та типових проблем, а звідси — і цілеспрямоване вдосконалення відповідних шляхів і методів їх подолання. Тому ми полягаємо важливим відпрацювання навчального плану та методики підготовки майбутніх фахівців на основі системного підходу до формування у майбутнього фахівця його особистісно-психологічної, художньо-музичної та технологічної підготовки, на основі поєднання загальної вокальної та естрадно-вокальної підготовки.
Алиев Ю.Б. . Настольная книга школьного М., 2000.
До питання про розвиток музичних здібностей студентів музично — педагогічного факультету // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. .Кьон Н. наукових праць. 5-6. — Вип. Сб. -52-58 с. Ушинського.
Сокол, Б. Асафьев, С. У процесі дослідження даної проблеми ми спирались на науково-методичні розробки таких науковців та практиків, як Б. Теплов та ін. Шип, А.
До певної міри це вже не спів, а речитатив, який є ефективним тільки при використанні підсилювальної апаратури. У даному випадку у виконавця з’являються нові можливості: варіювання звучання на основі використання різних компресорів та лімітерів, що дозволяють регулювати динаміку, атаку, рівень насиченості звуку, використовувати шепіт та напівшепіт, які використовується як особлива форма подачі текстового матеріалу для створення емоційної виразності сценічного образу. Шепіт та напівшепіт потребують особливої уваги як до артикуляції, так і до дихання, тому що вимагають великої кількості повітря, а звідси — якісно відпрацьованої техніки дихання. Виникають також і нові можливості тембрового збагачення голосу різного роду реверберацією на основі обробки звуку типу „луна, „холл, „хорус, „фленжер, „вакодер, та інші. Наступна фаза навчання полягає у поєднанні співу з мікрофоном із додатковими електронними обробками і з підсилювальною технікою.
Додамо, що при роботі із мікрофоном виникають додаткові вимоги до дикції, артикуляції. Завданням цього періоду є формування у виконавця вміння користуватись мікрофоном: направляти його під потрібним кутом і на достатній відстані від губ, відчувати його як продовження співочого апарату, як засіб подачі чистого посиленого голосу. Зрозуміло, що техніка співу з мікрофоном не означає „наспівування, тобто співу без дихання, без голосу.
Важливим специфічним аспектом підготовки естрадного співака є вміння ефективно використовувати технічні засоби відповідно своїм голосовим даним. У першу чергу — це техніка роботи з мікрофоном, яка відбивається на загальній техніці вокального інтонування — від дихання до звукоутворення, артикуляції, та полягає у певних можливостях зміни звуку голосу: посилення його динаміки, вібрато, використання ефекту еха, зміни тембру тощо (російська виконавиця Глюкоза).

Spice Girls говорят о воссоединении

Виктoрия Бeкxэм (в дeвичeствe Aдaмс) и Мeл Си oт объединения отказался. GEM – это аббревиатура имен Джери холлиуэлл, Эмма Бантон и Мел Би, которые пришли за возрождение популярной группы 90-х.
Как сообщалось, к двадцатому день рождения хит Wannabe видео, трио приглашает болельщиков на специальную вечеринку, о которой будет сообщено позже.
Издание Mirror со ссылкой на источник утверждает, что такое событие станет большой концерт в лондоне, Гайд-парк, в июле 2017 года, а новая группа будет год, чтобы он готовился.
Ранее сообщалось, что феминистическая версия хита Spice Girls заработали в сети.

В возрожденную группу входят три части. Трое из участников оригинального состава девичьей группы Spice Girls, — сказал на встрече с новым форматом Spice Girls GEM, сообщает Mirror.

Бекхэм представила «героиновый шик» для промо