Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу

вміннями кoристувaтись тexнічними зaсoбaми під чaс прoвeдeння зaнять;
xaрaктeристику нaйбільш пoширeниx музичнo-тexнічниx зaсoбів, які дoцільнo викoристoвувaти нa зaняттяx з eстрaднoгo співу;
Мeтa стaтті — рoзгляд aктуaльниx тexнічниx зaсoбів тa іннoвaційниx кoмп’ютeрниx тexнoлoгій, щo викoристoвуються у музичнoму виxoвaнні, a тaкoж спeцифіки їx зaстoсувaння у прoцeсі зaнять із шкoлярaми в сaмoдіяльниx гурткax з eстрaднoгo співу.
Відзнaчимo, щo в oстaнні рoки тeрмін "інфoрмaційні тexнoлoгії" нaйчaстішe виступaє синoнімoм тeрміну "кoмп’ютeрні тexнoлoгії", відбивaючи тoй фaкт, щo мaйжe всі сучaсні інфoрмaційні тexнoлoгії тaк чи інaкшe пoв’язaні із зaстoсувaнням кoмпютeру. Тoму мoжнa скaзaти, щo дoсліджувaні нaми питaння тіснo пeрeплітaються із зaгaльнoю прoблeмoю кoмп’ютeризaції вітчизнянoї oсвіти, якe тaкoж є нaдзвичaйнo aктуaльним як для пeдaгoгічнoї нaуки, тaк і для музичнo-виxoвнoї, oсвітянськoї прaктики.
Кoзoвякін, O. Тaкe стaнoвищe пoвязaнe і з тим, щo вітчизняні дитячі кінoфільми, мультфільми з вкрaплeннями дитячиx пісeнь мaйжe нe випускaються. Тoму гoлoвнoю прoблeмoю є їx дoнeсeння дo спoживaчів, чoму мoжe чaсткoвo сприяти ствoрeння інфoрмaційниx Web-сaйтів, бaзи дaниx у Інтeрнeті, oргaнізaція спeціaлізoвaниx музичниx фoрумів, ствoрeння тa рoзміщeння в Інтeрнeті пісeнь у вeрсії кaрaoкe тa іншe. Oдним з вaжливиx aспeктів збaгaчeння музичниx врaжeнь тa рoзвитку смaку дітeй є тaкoж мoжливість нaкoпичeння зaписів видaтниx викoнaвців, у тoму числі — відeoзaписів зa дoпoмoгoю прoгрaми «YouTube». Шустoв тa інші. Сeрeд ниx — В.Брилін, O. Мaйжe на видаються і вітчизнянні пісенні твори сучасних композиторів, хоча в Україні, за нашими даними, успішно працює ціла когорта талановитих митців, які пишуть цікаві дитячі естрадні пісні. Полєвой, С.
Робота із фонограмою ефективна при рішенні питань розвитку слухов го сприйняття, музичної памяті, технічної майстерності юних співаків, вона також може використовуватись для більш ефективного розучування музичного тексту, відпрацювання складного фрагменту, для відпрацювання чи вдосконалення тих чи інших співацьких технічних і виконавських прийомів у самостійні роботі. Корисним є використання фонограми під час пошуку манери виконання (особливо — у процесі підготовки незнайомого твору), у створенні власної інтерпретації твору.
Створення «робочих записів» учасників гурту; .
Вони уявляють собою складні комутаційні (зєднальні) пристрої, що змішують, обробляють та регулюють вихідні частоти, а звідси — і темброву фарбу. Причому, окремо кожного з підключених звукових каналів, а також — загальну динаміку звучання, баланс, стерео панораму. Охарактеризуємо мікшерні пульти (скорочено — мікшери).
навичками роботи з співаками з використанням мікрофону;
володіння технологією підготовки запису учнів за допомогою комп’ютера; .
Практично-навчальна робота з школярами з використанням мікрофонів та відповідного обладнання; .
Функції компютера у цілому надзвичайно широкі, але нас у даному випадку цікавить його використання з наступними цілями:
.Гаранян.Г.А.,Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально- инструментальных ансамблей/ Георгий Гаранян,. -М.: Музыка, 1986. -2-е изд. доп..
У цьому процесі ТЗ можуть виконувати принаймні три функції, серед яких: накопичення художньо якісних взірців щодо певного навику, наприклад — досягнення світлого звуку, широкого легато, виразної артикуляції тощо; б) формування сівацько-виконавчих навичок.
д) редагування нотних записів та їх подальший друк.
Крім того, ефективність виховної роботи викладача у значній мірі залежить і від якості фонограм, тому викладач має бути обізнаним із елементарними функціями звукорежисера. Нагадаємо, що специфіка естрадного виконавства безпосередньо пов’язана з використанням електронної техніки: мікрофонів та навушників, підсилювачів звуку, мікшерних пультів та інших засобів озвучення, з якими має працювати керівник гуртку.
Подібні монітори доцільно використовувати як на репетиціях у залі, так і у процесі виступів перед публікою. Не менш важливим для вокаліста, що співає у мікрофон, є можливість чути комплексне звучання фонограми та власного виконання. З цією метою використовують так звані активні акустичні системи ближнього поля, (так м звані активні монітори), які спрямовують результативний звук на виконавця-співака. Звуковий результат, який співак чує з монітору, носить комплексне звучання, завдяки чому співак має змогу сприймати загальне звучання та оцінювати свої співацькі дії під час співу, звідси — корегувати їх та варіювати техніку використання мікрофону, наближаючи або віддаляючи його від себе, змінюючи кут тримання тощо.
Ці програми мають значну кількість функціональних можливостей (у програмі міститься 1700 високоякісних шаблонів, звуків, інструментальних партій, текстів й т.п.).
Основне розходження між слуховим образом, сприйнятим з монітору та з навушників, полягає в тому, що в останньому випадку співак чує перехресні канали (у ліве вухо доходить звук із правого каналу, і навпаки). За певних обставин роль моніторів виконують спеціальні навушники, які доносять до співака диференційоване за витоком та чисте від побічних шумів звучання. Тому в навушниках звуковий результат сприймається більш роздільно та яскраво і це допомагає сприймати, аналізувати та коректувати співаку якість свого звучання та баланс між голосом та супроводом. Особливо велике значення це має при роботі над записом.

.Журнал "Комп`ютер у школі та сем`ї", № 4, 1998
вмінням корегувати звучання під час співу своїх вихованців (робота з мікшерним пультом);
курсів), в рамках яких студенти мали б змогу не тільки ознайомитись із існуючими музично-комп’ютерними технологіями, а й оволодіти всім комплексом прак-тичних навичок, а саме: Все це вказує на необхідність спеціалізованої підготовки майбутнього керівника вокальною дитячою студією, тобто на потребу доповнення навчальних планів комплексом спеціалізованих дисциплін (спец.
Цей фонд регулярно поповнюється. Важливим чинником, від якого залежать можливості використання компютеру та компютерних технологій, є програмне забезпечення. Знайомство з новими програмами та їхніми можливостями можна успішно здійснювати через Інтернет, тому ці дані також доцільно включити до бази посилань, які б орієнтували як педагогів, так і учнів щодо програм у багатомірній інформаційній мережі. Нагадаємо, що на цей час існує чисельний фонд програм (macintosh, windows та інші), частина яких використовується і в нашій країні.
.Пейперт С.Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.: Мир, 1990.
в) звукозапис «живого» виконання співаків або інструментального супроводу до пісні в цифровому форматі, з наступним їхнім зберіганням на комп’ютерних носіях і обробкою в програмах-редакторах звуку;
Fіnale також пропонує різноманітні функції, такі, як зв’язування (лінковка) партій, редагування декількох сторінок одночасно.5 — це професійний нотний редактор для написання, відтворення й друку музичних партитур. "Fіnale 2005" дозволяє набирати, друкувати й редагувати ноти, імпортувати їх (тобто переводити нотний запис у музичний MIDI-файл, програвати його). За допомогою даної програми можна створюва-ти власний музичний CD-диск та розміщати музику в Інтернеті.
Партитура може вводитися у обох програмах двома шляхами: вручну — за допомогою «миші» або MIDI чи компютерної клавіатури; з аркуша — за допомогою сканера й програм розпізнавання (наприклад: MIDIScan, MusicScan, PianoScan).
Розглянемо ці ТЗ з погляду тих функцій, які вони можуть виконувати в організації діяльності естрадно-вокального гурту.
Керівник гурту повинен також знати особливості мікрофонів різного типу і володіти технологією їх використання. Перш за все ці знання стосуються того, що існує два типи мікрофонів, які використовуються у широкій практиці: динамічні та конденсаторні.
Але існують і обєктивні причини недоліків у репертуарній політиці, а саме — суттєве зменшення кількості пісень, у порівнянні, наприклад, із 70-80-ми роками минулого століття, що створювались композиторами спеціально для дітей шкільного віку, тобто — з врахуваннями сфери їх сьогоденних інтересів та можливостей. Певною мірою ми пояснюємо вибір репертуару активним потягом самих дітей до "дорослої" музики, яка, на жаль, далеко не завжди відповідає як критеріям художньої досконалості, так і віковим попитам школярів за художньо-образним змістом та інтонаційними властивостями.
Шолоховича, Н.Ф.Тализіної, Г.Р. Агапова, Б.С.Гершунського, О.О.Кривошєєва, Г. M. Х. Значний внесок у рішення проблеми комп’ютерної технології навчання пов’язаний с дослідженнями В.Ф. Хантера, Е.І.Машбица, та ін.; проблеми співацького розвитку дітей і підлітків, всебічно та глибоко розглянуті у чисельних працях O.A.Апраксіної, Ю.Б. Алієва, Є.М.Малиніної, В.О.Багаду- рова, О.Н. Громова, В.І. Клей- мана, Б. Сендова, С. Кісельова. Гриценко, О.І. Пейперта, Б.
Це підключення може бути забезпечене з більшості мікшерів та предпідсилювачів. Конденсаторним мікрофонам у порівнянні з динамічними, потрібне додаткове електроживлення, відоме під назвою «фантомне», тому він потребує підключення до постійної напругі у 48 V. Типовою помилкою починаючих співаків є неуважність при підключенні мікрофонів: якщо переплутати та підключити динамічний мікрофон таким же чином, як конденсаторний, то він зіпсується.
Окрім так званих «Wave-фонограм» де звучання адекватне концертному, як під час «живого»виступу, іноді навіть з підспівуванням (бек-вокал) існують і MIDI(Musikal Instrument Digital Inteface). Формат MIDI- даних існує для створення, зберігання й передачі MIDI-повідомлень(тобто фонограм).
Але молодому співаку потрібно усвідомлювати, що мікрофон не тільки не маскує технічні недоліки, а навпаки, їх посилює, тому використання мікрофону приносить позитивні результати тільки на базі володіння співацькою технікою, навиками дихання, звукоутворення, артикуляції і т.д. Основне завдання, яке вирішують ці пристрої — це якісне відтворення звучання голосу без суттєвого перекручення звуку у процесі виступу та запису. Зауважимо, що мікрофон — це один з найважливіших технічних засобів, яким користується естрадний співак: мікрофон укупі із іншим технічним приладдям (посилювач, мікшер тощо) створює для співака передумови для нових, у порівнянні з природним звучанням його голосу, можливостей.
Усі мікрофони діляться також на інструментальні (для запису барабанів, духових інструментів) й голосові, з обумовленим зрізом(відсутністю) чутливості та частотними характеристиками.
Використання та накопичення педагогом подібних фонограм, по-перше, є дійовим засобом систематизації навчального матеріалу, по-друге, — надає можливість варіювання пісенного матеріалу адекватно актуальним завданням виконавця, по-третє — дає змогу йому самостійно працювати. У числі головних достоїнств використання таких фонограм — їхня універсальність у рішенні навчально-виховних завдань, можливість раціона- льної організації самостійної роботи співака.
г) зведення голосів, аранжування та обробка записів;

7. засобами обробки звуку у процесі підготовки та коригування фонограм
Доцільно використовувати такі фонограми у процесі роботи з учнями, що дає змогу досконаліше розучувати нові твори, відокремлено за часом прослуховувати тему та акомпанемент, змінювати тональність, кількість інструментів акомпанементу, варіювати темп, динаміку, тим самим вдосконалювати майстерність інтерпретації та співу у цілому. Викладач також має змогу коригувати стиль твору (оброблювати та створювати RMX) й т.п.
З часом молоді співаки навчаються самостійно варіювати темп, динаміку MIDI-фонграми і тим самим вдосконалюють власну майстерність. Вокалісти можуть використовувати такі фонограми для самостійного пошуку найбільш зручної для них тональності, для поглибленого засвоєння звучання акомпанементу тощо.
так званих «мінусівок».
В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп’ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяльності. У центрі уваги — особливості технічного забеспечення, шляхи та методи їх використання на заняттях із школярами в самодіяльних гуртках з естрадного співу.
Співаки повинні знати, що при невірному куті утримання зменьшуеться їх чутливість, вони почнуть «ловити» чужі звуки, у тому числі й із звукових коло- нок, в результаті чого нерідко на практиці утворюється ефект «зворотної» реакції, яка і приводе до виникнення посторонніх фонових звуків, навидь до свисту з колонок. Вони уловлюють звук безпосередньо від джерела, тобто — від виконавця і називаються мікрофонами спрямовані дії. Динамічні мікрофони (наприклад — Shure SM-58) використовуються під час виступу на сцені.
До обладнання сучасної вокальної студії також належать: мікрофони, мікшерні пульти, підсилювачі звуку, звукові колонки та монітори, навушники, різні звукоутворюючі пристрої (компакт-програвачі-CD, міні- дискові програвачі — MD, програвачі на жорстких дисках тощо), принтери та скане -ри, а також фото- і відеокамери.
інноваційний комп’ютерний заняття естрадний
аналіз головних проблем у галузі навчання естрадному співу школярів та можливих шляхів їх подолання з допомогою застосування ТЗН;
в) нотна фіксація відомих сприйнятих «на слух» творів;
. Запис нотних текстів.
Відомо, що завдяки поширенню в засобах суспільної інформації музики, невисокої за своїми художніми якостями та розповсюдженню модних музичних шоу, які орієнтують молодь на аматорський рівень виконання, типовою є зацікавленість дітей та шкільної молоді естрадним співом. З цього погляду проблема співацького та художньо-естетичного виховання школярів у процесі занять естрадним вокалом тісно змикається з питанням відбору репертуару, на якому вони навчаються. При цьому інтереси дітей-співаків зорієнтовані, здебільш, на виконання «дорослого» репертуару, у подразнення улюбленим співакам.
д) запис звукових компакт-дисків за допомогою DVD-рекордерів;
Робота з такою фонограмою доступна вокалістам з різним ступенем підготовки, у тому числі й початків- цям. Використання MIDI-фонограм дозволяє підвищити продуктивність домашніх занять, створюють умови для їх цілеспрямованості, а в цілому — дає можливість скоротити час на відпрацьовування співацьких технічних та виконавчих навичок на підготовку творів.
г) обробка пісень та їх нотний запис,
Останнє, завдяки відсутності зайвих комутаційних зєднань, складає певну зручність при монтажі та транспортуванні техніки. Предпідсилювачі звуку можуть міститись у окремих приладдях, а можуть бути і вбудовані безпосередньо в мікшери. Для більш якісної передачі співацького звуку мікрофон підключається через предпідсилювач (наприклад — Tube MPstudioV3), який уявляє собою спеціальний пристрій, що дозволяє підняти рівень чутливості мікрофонного сигналу до рівня лінійного.

а) вибір, накопичення та відтворення музичних прикладів; інформація, зібрана у компютері, може скласти основу систематизації актуального а також потенційного репертуару, знань щодо творів, виконавців, компози- торів, жанрів, стилів тощо;
Вони використовуються під час запису на студіях, або для «підзвучки» та для запису великих оркестрів у залі. Конденсаторні мікрофони (наприклад — Neumann U87) у порівнянні з динамічними мають більшу чутливість і більш широкий сектор прийому сигналу.
.Кручинина Г.А. Формирование готовности студентов педагогических
Охарактеризуємо спочатку найбільш прості можливості використання компютеру та Інтернету, які можуть, тим не менш,сприяти вирішенню одно- го з найбільш болючих для сучасної музичної педагогіки, а саме — збагаченню музично-художніх вражень школярів та розвитку в них музичного смаку на матеріалі естрадної пісні.
розгляд інноваційних технологій та методів застосування певних технічних засобів у процесі підготовки школярів до естрадного виконавства в умовах позашкільної роботи.
Але досягнення художнього результату не в меншій мірі залежить від уміння використовувати це обладнання, а ще точніше — від поєднання співацької підготовки виконавця та володіння технічними можливостями апаратури. Зрозуміло, що чим більш досконалим та повним буде обладнання студії, тим більше зросте творчий потенціал студії.
навичками пошукової роботи у Інтернеті;
Організація концертних виступів вихованців; .
2008,Англия .Пол Уайт, Творческая звукозапись.Ассоциация Профессиональных Студий.
Ці програми також необхідні для читання партитур, якщо є потреба у використанні нотного тексту, записаного за їх допомогою. Полегшує заняття з учасниками естрадного гурту також робота з програмами, що дозволяють набирати, редагувати та обробляти нотні тексті. Найбільш відомі програми такого типу — «Finale» та «Sibelius».
Велику допомогу в процесі розвитку в співака навичок слухового самоаналізу, самоусвідомлення та корекції відкриває створення робочих студійних записів на різних етапах підготовки твору до виконання. Прослуховування цих записів дає йому змогу відокремити процес співу від самосприйняття, а звідси і більш ясно проаналізувати своє виконання, що, у свою чергу, спрямовує подальшу працю над вдосконаленням своїх можливостей.
AUDITION та ін.; б) створення фонограм тобто написання музичних творів за допомогою редакторів SONOR, CUBASE.
Вона має відбивати особливості звучання різних регістрів вокаліста, враховувати діапазон його динамічних можливостей, координувати звучання фонограми — «мінусівки» та «живого» голосу виконавця. Технологія роботи із мікшерним пультом має бути, хоча б у загальних рисах, також відома педагогу з естрадного вокалу та самому виконавцю. Тому ясно, що співак теж має бути обізнаним з принципами корегування звучання, щоб грамотно та успішно ставити перед майстром-звукооператором завдання під час «sound-check», тобто — технічної репетиції. Це пояснюється тим, що на якість звучання вокаліста під час виступу суттєво впливає настройка пульту.
. Практично-навчальна робота, що спрямована на:
In a spotlight — features of hardware, ways and methods of their use in the occupations with schoolchildren in the amateurish variety singing groups. Possibilities of modern hardware and innovative computer technologies which it is expedient to seize to the music teacher for realization of professional out-of-school activity are examined in the article.
Романова, Є.Ю. Сомова). Белобродова, Є.В. Більшість з них зосереджується на проблемах суто класичного вокалу, хоча існують і окремі розробки, повязані з питаннями методики виховання у дітей навичок естрадного співу (Л.В.
— С. .Артюхов С. 90-92. Обучение в Internet // Мир ПК.- 2001.- N 10.
а) розвиток музичної ерудованості учнів та оцінного ставлення до естрадних творів, до естрадно-виконавського мистецтва на основі накопичення аудіо та відео прикладів митців, про що мова вже йшла вище;

Нагальна потреба нашого суспільства у широкому впровадженні новітніх ефективних засобів та методів навчання відбивається у законі "Про національну програму інформатизації" [3], головні положення якого призвані оптимізувати досягнення науково-технічного та інформаційного розвитку нашої країни, створити умови для рівноправної співпраці із міжнародною науковою та педагогічною спільнотою.
Але у всіх названих вище працях теоретичні засади та методика використання сучасних ТЗН у процесі залучення школярів до естрадного співу розроблені, на наш погляд, недостатньо.
Список використаних джерел :
Використання цих записів створює умови для формування у молодого співака вміння відбирати та пристосовувати до своїх можливостей найбільш вдалі зразки втілення художнього образу, технічних прийомів, орієнтуватись на якісне темброве звучання, нарешті — навчатись різним засобам інтерпретації. Їх прослухування та порівняння дають змогу знайомити молодих співаків з широким колом виконавських манер, поширювати музичний кругозір щодо пісенного репертуару, стимулюють розвиток навичок критичного аналізу. Не менш важливим є і накопичення фонограм типу «плюс», тобто записів пісенних творів у виконані різних співаків, у тому числі і власного виконання.
Це пояснюється тим, що,з одного боку, естрадний спів набуває дедалі більш широкого розповсюдження серед школярів підліткового та юнацького віку; з іншого боку — підготовка та виконання естрадного репертуару безпосередньо потребують від педагога використання нетипових для класичного вокалу, але поширених у аудіо-галузі технічних при -строїв та володіння відповідними технологіями їх використання.[4] Проблема застосування новітніх інформаційних технологій та технічних засобів у процесі підготовки фахівця — викладача з естрадного співу є однією з найбільш актуальних для сучасної вітчизняної музичної педагогіки.

Виготовлення або опрацювання фонограм-мінусівок, фонограм типу «караоке», тобто — записів супроводу з інструментальню озвученою мелодією (для домашньої самостійної роботи учнів); .
Частіш за все вони являють собою запис супроводу у тому вигляді, який буде використовуватись під час реального виступу співака. Однією з відносно нових технологій, яка в останні роки стає все більш поширеною у вокальній педагогіці, є використання фонограм «мінус». Створення фонограм такого роду власне надає можливість систематично працювати під удаваний інструментальний ансамбль або навіть оркестр.

Ця мета зумовила постанову наступних завдань:
в) відпрацювання специфічно-естрадного вміння співати із мікрофоном.
Його завданням є навчання молодих співаків орієнтації у принципах та щодо специфіки роботи з мікрофонами різного типу. Викладач має бути обізнаним щодо особливостей використання мікрофону в різноманітних за обємом та акустичними властивостями приміщення, в різних ситуаціях (наприклад — різний ступень заповнення зали), від характеристик самого мікрофону, від якості та можливостей всього комплексу акустичних приладь. Юний співак повинен навчатись невимушено тримати мікрофон, використовуючи його як сценічний атрибут, тобто — для посилення художнього ефекту, вміти варіювати кут тримання мікрофону та ступінь його віддаленості від себе, координувати свої дії відповідно звуковому результату, якого він бажає досягти та реально отримує. Зрозуміло, що ці знання підкріплюються завданнями на практичне засвоєння учнем техніки співу із використанням мікрофону.
Охарактеризуємо більш детально можливості ТЗ, якими доцільно було б, на наш погляд, обладнувати естрадні вокальні студії, а також питання, повязані із використанням цих ТЗ у процесі естрадно-вокального розвитку школярів та бажаний комплекс навичок, якими повинен володіти керівник вокальної студії.
В центре внимания — особенности технического обеспечения, пути и методы их использования на занятиях со школьниками в самодеятельных кружках эстрадного пения. В статье рассматриваются возможности современных технических средств и инновационных компьютерных технологий, которыми целесообразно овладевать учителю музыки для осуществления профессиональной внешкольной деятельности.
В їх числі — звукова плата (найбільш поширені — «Сreative» та «AudioFire»; професіонали користуються частіше платою «Lexiсon») та повний комплект програмного звукового забезпечення: драйвери, кодеки, віртуальні мікшери, а також програми для запису, озвучення й редагування звуку у можливих форматах «WAVE» і «MІDІ». Один з центральних компонентів цифрової стації вокальної студії — комп’ютер. Всі звукові плати дозволяють використовувати 1(моно) або 2 (стерео) звукових канали (доріжки). Сучасна вокальна студія містить у собі необхідну кількість електронних приладів, що вкупі звуться «цифрова вокальна станція». Для забезпечення нормальної роботи його дані мають відповідати певним вимогам.
Використання комп’ютера в навчальному процесі — один з важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу сьогодення, який відповідає інтересам та попиту сучасної молоді.[6] Застосування новітніх музичних технологій сприяє вихованню у юних співаків, навичок самоаналізу та самовдосконалення, вимогливості до свого виконання, складаючи важливі передумови для підвищення якості їхньої естрадно-виконавчої підготовки.
Як бачимо, у цілому комп’ютерні записи можуть використовуватись для створення, збереження інформації та як інструмент контролю і самоконтролю якості виконання.
Розрізняють мікшерні пульти також за типом (аналогові й цифрові), та за кількістю входів, до яких можна підключати джерела звукового сигналу (від 4-х до 30-х і більше) що має можливість паралельного підключення достатньої кількості мікрофонів, компютеру та ін. Мікшери за призначенням підрозділяються на студійні, концертні, ефірні.
Розглянемо більш детально ці форми діяльності.
Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. Выпуск 1(2). специальностей к использованию новых информационных технологий в образовании и педагогической науке / Вестник Нижегородского государственного университета им. Серия: Инновации в образовании. Н.И.Лобачевского.
володіння навичками створення робочих аудіо-записів своїх вихованців;
Застосування охарактеризованих вище технологій дає змогу педагогу з естрадного вокалу ефективно здійснювати індивідуальний вплив на кожно- го вихованця, розвивати його виконавчу особистість.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.